Vid hushållningssällskapets

förvaltningsutskotts sammanträde å landskansliet härstädes onsdagen den 31 mars förekom:
Justering af protokollet för föregående sammanträde.
Föredrogs en skrifvelse ifrån spritvaruförsäjningsaktiebolagets styrelse om aflåtande till hushållningssällskapet af en del af vinsten af spritvaruförsäljningen för inrättande af en slödskola; föranledde för närvarande icke till någon åtgärd.
En räkning ifrån hr Streinmetz å kostnaden för af honom gjorda afdikningsplaner å Gotland, uppgående till ett belopp öfver 800 kr.; beviljades anordning för utbetalning.
För hästafvelns förbättrande fråga om besigtning af ston, tjenliga till betäckning och utseende af dertilltjenliga besigtningmän. Härom uppstod en ganska liftiq diskussion isynnerhet mellan hrr L. N. Eneguist C. W. Gardell och A. Kylander. Hr Enequist ville endast en uppmaning till hingsthållare att icke missbruka det med sällskapet upprättad, kontrakt i detta utseende, hr Gardell ansåg nödigt, att utse en besigtningsman, men också blott en, och föreslog dertill veterinärläkaren Sjöstedt såsom den mest tjenlige. — Slutligen blefvo till besigtningsmän utsedde veterinärläkarne Schoug och Sjöstedt, och bestämdes åt hvardera ett dagtraktamente under besigtningsresorna af 5 kr pr deg samt skjutssrsättning med 3 kr. pr mil. I sammanhang härmed beslöts, att skritvelse skulle atlåtas till hingsthållarne med erinran om, att föreskriften förra året om att inga andra än besigtigade, felfria ston skulle få betäckas, äfven i år skulle vara gällande.
Ett för ändamålet af veterinärläkaren E. Schoug upprättadt redan tryckt formulär till språngsedel föranledde och en temligen liflig diskussion. En del talare ansågo deri förekommande uttryck ”under året” vara orimligt och meningslöst, emedan ingen besigtningsman kunde veta om ett vid besigtningstillfället felfritt och till betäckning tjenligt sto kort tid derefter kunde blifva skadadt och orjenligt hvarföre orden under året” borde utstrykas och i stället ditsättas vid besigtning denna dag” en annan del åter, isynnerhet sekreteraren ansåg, att utstrykningen af orden ”under året” i det tryckta formuläret och (Utsättande af det skrinna besigtning denna dag” kunde väcka misstroende och motverka dermed afsedde ändamål. Beslöts att, ”under året” skulle utstrykas och i stället ditsättas ”stoet har vid besigtning denna dag befunnits lämpligt.
Beslöts att hälften af den premie, som vid utställning kunde tilldelas nägon af sällskapets hingstar, skulle tillfalla hingsthållaren, den andra hälften sällskapet.
För svinafvelns befrämjande beslöts införskrifning af 1 galt och 2:ne suggor al chinesisk rate, att utletnnas inom orten till konsul Enequist och landtbruksskolan samt att et afveln derifrån skulle årligen i 2:ne år utlemnas till andra personer 1 galt och 2:ne sogrisar, 2 mån. gamla, och skulle dermed inköpspriset för de införskrifna svinen anses vara guldet.
Fråga om ställe fär sällskapets sommarsammankomst. Hr L. N. Enequist föreslog Nygårds i Vesterhejde såsom det lämpligaste, isynnerhet som der kunde få beses åtskilliga dikningsföretag m. m. oeh deraf inhemtas lärdom i åkerbruksväg, hvari ock hr L. Fegraeus synnerligen varmt instämde. Major Kylander åter förmalde, att sammankomsten i år skulle hållas i norra häradet, till det minsta så nära gränden till det södra som kunde ske. Efter något ordande om Visby och landskansliet samt stadshotellet, uppgafs, att hypoteksföreningen som stod i stor förbindelse till hushållningssällskapet, erbjudit sin lokal till sällskapets sommarsammankomst, och antogs detta hvadan sällskapets sommarsammankomst kommer att hållas i hypotekeföreningens lokal i Visby. Kreatursutställning sker dervid på södra byrummet. Jord till profplöjning upplåtes af konsul Enequist.
Anslogs till stipendium åt 2:ne elever, 1 vid Ultana och 1 vid Bergvare 100 kr. åt hvardera, samt 50 kr ht en vid Varplösa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *