Kyrkoherdevalet i Östergarn.

Ryktesvis förmäles, att k. maj:t täckts i nåder bifalla Östergarns, Gammalgarns och Ardre församlingars i kyrkostämma röstberättigade medlemmars hos domkapitlets gjorda och af detsamma i underdånighet k. m:t understälda och för ordade anhållan, det måtte val af kyrkoherde derstädes oförtöfvadt försiggå, oaktadt i andra ramuret å förslaget uppförda profpredikantens fortfarande sjuk lighet; och torde denna underrättelse emottagas med nöje at såväl nämnda pastorats röstberättigade medlemmar som alla öfriga i valet intresserade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Mars 1875
N:r 23.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *