Slite.

Extra bolagsstämma
med aktieägarne i Slite—Roma järnvägsaktiebolag har i dag hållits å järnvägsstationen härstädes under kamrer Imm. Möllers ordförandeskap. I enlighet med styrelsens hemställan godkände stämman följande tillägg till bolagsordningen:
Av bolagets aktier må allenast viss del vid varje tids mindre än 1/5 del genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, samfälligbet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk trelags man, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren eller av annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, som avses i 2 § av lag den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet, aktier må förvärvas av svenskt bolag eller svensk förening som avses i § 18 av nyssnämda lag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *