Kontroversen Reuser-Moberger.

Folkskoleinspektören E. V. Moberger har på torsdagen — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — till J. O. inkommit med yttrande med anledning av kyrkoherde G. Reusers i Martebo bekanta anmälan mot honom.
»Hr Reuser är» —- skriven folkskolinspektören — »tydligen upprörd vid tanken på att statsverket kunde ha tillskyndats förlust och jag såsom tjänsteman begått, om ock ovetande och mot min villa, en oegentlighet. Han har därför tagit sig tid trots, förmodar jag trägna prästerliga göromål, att forska i mina reseräkningar och skriva en anmälan. Nitet kan förefalla prisvärt, men har dock en bakgrund, som är mindre vacker».
Folkskolinspektören framhåller, att skolrådet i Martebo i augusti 1919 beslöt tilldela folkskolläraran därstädes varning. Beslutet överklagades hos domkapitlet, som upphävde detsamma och därjämte tilldelade hr Rouser föreställning med tillagd allvarlig förmaning för visat oförstånd och oskicklighet i tjänsten i samband med varningen. Denna snöpliga utgång av varningsmålet gick hr Reuser så djupt till hjärtat, att han förefaller ha gripits av anmälningsraseri. »Så har han» — säger inspektören — »inom en tidrymd av sex veckor anmält mig tre gånger för skolöverstyrelsen och fjärde gången för J. O.» Visby domkapitel har han anmält för J. K., en anmälarn, som likaledes lämnats utan avseende och endast tjänat till att manifestera anmälarens omdömeslöshet. Till sist har han nu försökt sin lycka hos J. O.
Hr Moberger påpekar, att hr Reuser ej bestrider, att inspektören deltagit i läraremöte i Martebo skola eller att den av honom debiterade ersättningen, är den riktiga. I reseräkningen uppgavs förrättningen enligt par. 15 i gällande instruktion för folkskolinspektörer. Av denna paragraf framgår tydligen att inspektör äger i tjänsten sammanträda med lärare på sätt som skedde vid den avhandlade förrrättningen, därvid med lärarpersonalen i Martebo och kringliggande skoldistrikt faktiskt överlades om »frågor, som rör undervisningen, ordningen och tukten i skolorna», Det är visserligen så, att lärarna ej direkt sammankallades, enär detta var obehövligt, då det på förhand var bekant att de skulle infinna sig. Det sakligt betydelsefulla är naturligtvis, att sammanträde med lärarpersonalen hälls och att sådana ärenden förekommo, som avses i par. 15 folkskolinspektörsinstruktionen. I reseräkningen har visserligen endast såsom förrättning uppgivits sammanträde enligt nämnda paragraf, men därav följer ej — säger hr Moberger — att vid tillfället ifråga ej skulle utförts även andra tjänsteförrättningar. Tvärtom. Sålunda företogs sådan inspektion av skolväsendet i Martebo, som omförmäles i paragraferna 1 och 2 i folkskolinspektörsinstruktionen och för sådant inspektionsbesök enbart har inspektör rätt uppbära reseersättning.
Av det anförda anser hr Moberger framgå, att han den 12 sept. 1919 i Martebo skola dels haft sådan förrättning, som avses i par. 15 i gällande instruktion för folkskolinspektörer, dels utfört andra förrättningar, för vilka han ägt rätt att uppbära rese- och traktamentsersättning enligt gällande resereglemente. Hr Moberger hemställer därför att J. O. måtte lämna kyrkoherde Reusers anmälan utan avseende.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *