Ångbåtebolaget fick nej.

Arbetsrådet har nu – enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – definitivt avslagit en av ångfartygsaktiebolaget Gotland gjord ansökan om undantag från arbetstidslagen för ett hos bolaget fast anställt arbetslag i Visby, vars arbete består i lossning och lastning av fraktgods m. m.
Bolaget framhöll i en redan under år 1919 ingiven ansökan att ifrågavarande arbete vore till sin natur så oregelbundet, att detsamma ej kunde förläggas till bestämda tider, varför arbetet jämlikt par. 1 arbetstidslagen borda vara undantaget dennas tillämpning. Arbetsrådet deladel emellertid ej denna mening utan förklarade i beslut den 18 december 1919 att arbetstidslagen ägde tillämpning å arbetet ifråga. Bolaget begärde då telegrafiskt dispens jämte provisorisk dispens tills arbetsrådets beslut fattats. Arbetsrådet förklarade, att den provisoriska dispensen ej kunde beviljas, samt att ärendet skulle handläggas i vanlig ordning. Utgången blev den som nämnts, avslag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *