Slite cement- och kalkaktiebolag

har nu utsänt styrelse- och revisionsberättelser över verksamheten under 1919, vilket år av styrelsen i huvudsak betecknas såsen ett försöksår. Efter avslutande av den cementmaskinella installationen i april påbörjades driften. Den första tiden kännetecknades av ofta förekommande driftsavbrott, till stor del hänförliga till en del kristidsmaterial, och först i oktober kunde leverantörerna överlämna cementmaskineriet. Sedan dess har det i stort sett fungerat oklanderligt.
Under året ha tillverkats och försålts omkring 150,000 fat cement, som visat sig vara av förstklassig kvalitet och rönt godefterfrågan i marknaden. Då det med nuvarande höga arbetslöner är av synnerlig vikt att införa modärna transportanordningar, silket vid fabriken är lätt att anordna, ämnar styrelsen söka anskaffa erforderliga medel härför samtidigt som den håller i sikte ett fullföl ande av ursprungliga planen om utvidgning av cementtillverkningen till det dubbla mot nuvarande.
Vinst- och förlusträkningen utvisar, att rörelsen under året lämnat ett överskott på 69,645 kr., vilket användes för nedbringande av från föregående år balanserad förlust, varav sedan kvarstår 157,964 kr. Försäljningen av cement har inbringat 282,605 kr., medan räntor, omkostnader och skatter dragit en kostnad av 243,730 kr.
Balansräkningen slutar på 7,087,080 kr. Bland tillgångarna märkas fabriksanläggningen, bokförd till 4,708,293, div. fastigheter 533,611 kr., förråd 567,697 kr. och 3 utestående fordringar 599,457. kr. Passiva utgöras av aktiekapitalet 3 miljoner samt diverse skulder 4,087,080 kr. Såsom synes är kapitaltillgången knapp och för att förbättra ställningen härvidlag har bolaget vid extra bolagsstämma förra månaden beslutat öka aktiekapitalet med 1 ½ miljon kronor till 4 ½ miljoner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *