Rättvisans lotteri.

Genom utslag den 17 mars 1919 ogillade Gotlands norra häradsrätt ett av fru Alma Kristina Johansson framställt yrkande, att hennes förre man, hemmansägaren Hjalmar Emanuel Johansson i Stenstugu, måtte åläggas att till henne utgiva underhåll. Häradsrätten förklarade, att fru Johansson på grund av den i målet förebragta utredningen måste anses, huvudsakligen bättra skulden till skillnaden i makarnas äktenskap.
Svea hovrätt, där fru Johansson besvärade sig, fann det däremot i målet icke vara till fullo ådagalagt, att hon huvudsakligen bure skulden härtill. Hovrätten upphävde därför häradsrättens beslut samt ålade mannen Johansson att till sin förra hustru utgiva bidrag till hennes underhåll med 50 kr. i månaden.
Efter av mannen Johansson i sin tur anförda besvär har högsta domstolen i nu meddelad dom — enlligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — upphävt hovrättens dom och fastställt det beslut, vartill häradsrätten kommit i målet. Högsta domstolen har visserligen lika mad hovrätten funnit det icke vara till fullo Aclagalagt att fru Johansson huvudsakligen bär skulden till skillnaden i äktenskapet mellan parterna, men mad avseende a omständigheterna i målet kan hon — säger högsta domstolen — skäligen icke anses efter skillnaden vara i behov av underhållsbidrag av sin frånskilda man.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *