Afskedsfester.

Den 10 d:s gaf stiftets biskop, f. d. statsrådet, m. m., d:r Anjou en större middag, till hvilken voro inbjudna domkapitlets, domkyrkorådets och skolstyrelsens ledamöter sand elementarläroverkets lärare och domkyrkans presterskap, m. fl. Under loppet af middagen föreslog hr biskopen en gemensam skål för förre stadskomministern härstädes, kyrkoherden i Lärbro Carl Sik och för dennes efterträdare, förre läroverksadjunkten d:r Oscar Öfverberg, dervid talaren i ett längre föredrag skildrade det utmärkta förtroende, hvarmed den förre vid sin ansökan till statskomministraturen möttes af församlingen, hvilket förtroende han ock sedan på ett värdigt vis hade motsvarat, samt den kärlek och tacksamhet han under sin treåriga verksamhet såsom komminister sig tillvunnit, baretter talaren omtalade det stora förtroende och de förhoppningar, för hvilka efterträdaren nu var föremål, och tillönskade han dem båda, i deras nya kall framgång, glädje och välsignelse i rikaste mått.
Sistlidne söndags afton hade till afskedsfest för kyrkoherden Sik, som påföljande dag skulle utflytta till sin nya verksamhetskrets, ett större antal vänner ogh bekanta, bland hvilka samhällets nästan alla korporationer voro representerade, samlats å stadshotellet. Skålen för hedersgästen föreslogs af majoren, m. m., P. F. Ihre, som dervid uttalade den högaktning och tillgifvenhet, som kyrkoherden Sik härstädes förvärfvat, och den saknad, han i vänkretsen efterlemnar. Derefter föreslog samme talare en skål för hemmet i allmänhet och särskildt för tvenn hem, nämligen för det redan ordnade hem, som snart skulle flyttas till prestgården i Lärbro, och för det nya hem, som d:r Oscar Öfverberg snart skall åt sig ordna i stadskomministersbostället härstädes.
Sedan följde en rad af skålar, såsom af lektor C. J. Bergman för kyrkoherden Siks följeslagarinna; för Lärbrobygden, dess natur, sägner och fornminnen; och af konsul C. L. Ekman, i ett humoristiskt föredrag, för vännernas förhoppning att på ort och ställe få blifva vittnen till trefnaden i Lärbro prestgård, dervid talaren uttalade löftet, att kyrkoherden Sik alltid hos vännerna i Visby skulle blifva en välkommen gäst; o. s. v. Skålarne beledsagades af qvartettsång. Efter intagen soupé utbragtes slutligen vänskapens afskedshelsning och lyckönskning af kamrer H. Pettersson och stadskomministern d:r Öfverberg, och under den hjertligaste stämning fortfor festen till nära midnatt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1875
N:r 21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *