Vall eller Stenkumla?

Som nyligen omtalades, har länsstyrelsen icke funnit en av kyrkoherde C. Husander i Stenkumla hos k. m:t gjord framställning om sådan ändring i de i samband med löneregleringen gjorda bestämmelserna för prästerskapet i Stenkumla m. fl. församlingars pastorat, att kyrkoherdens boningsort skulle vara Vall,. under det att komministern i stället skulle vara bosatt i Stenkumla, böra föranleda till någon åtgärd.
Enligt vad vi senare inhämtat i ärendet, har den av kyrkoherde Husander gjorda framställningen skett »ex officio» på grund av ett enhälligt uttalande och beslutvid ett sammanträde i Vall i början av januari månad innevarande år, vid vilket sammanträde, enligt domkapitlets förordnande, de sex :församlingarna skulle höras, om de voro nöjda med det ofullständiga förslaget. Framställningen hos k. m:t gjordes alltså på vederbörande församlings vägnar.
Det förefaller oss, som om det funnes fog för den gjorda framställningen, alldenstund domkapitlet till komminister i pastoratet förordnat lektor A. Hjelm, som in är bosatt i Visby och där är upptagen av sin läraretjänst minst fem dagar i veckan och således torde ha svårt att kunna fullgöra den med komminister; tjänsten förenade skyldigheten att föra expedition och undervisa konfirmanderna. Valls prästgård ligger också onekligen centralare än Stenkumlas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *