Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets fjärde sammanträde. Ordfförande: e. o. notarien Herman Norrby).

Utslag:
I kravmålet mellan grosshandl. Hj. Uebel l Skockholm och advokaten A. Åberg därstädes, avkunnades utslag, och dömdes svar. att återbära 173 kr. med vissa avdrag samt att ersätta rättegångskostnaderna.
Kravet på födoråd, som f. lantbrukaren P. J. Pettersson, Mulde i Fröjel framställt på sin svärson lantbrukaren Ferd. Olofsson, Alvegårda i Sproge, bifölls av rätten. Kostaderna i målet skola kvittas av parterna.

Ofredande av fornlämning, varför lantbrukaren Gunnar Pehrsson, Valva i Eskelhem, tilltalats på angivelse av riksantikvarien, bötfälldes av rätten med 75 kr.

För Misshandel stå, som förut nämts, Hj. Rosberg, Allmungs i Havdhem och Sigvard Ahrling i Alva stämda av allm. åklagaren, landsfiskal Svante J. Lindström. Då målet nu förekom relaterade målsägaren, Ragnar Pettersson, Kruse i Alva, omständigheterna vid tillfället såsom de förut framkommit vid polisförhöret. Tvänna vittnen hördes. Det ena hade hört målsägarens nödrop vid överf i et och skyndat till platsen samt då funnit målsägaren liggande kullslagen på vägren och sett 3 á 4 personer avlägsna sig i mörkret. Det andra hade förut befunnit sig i sällskapet, samt sett huru Rosberg fattat målsägaren i kragen och försökt mucka gräl. Hur det tillgått vid själva bråket kunde ingen omtala. Målsägaren uppger att han, medan han sökte freda sig för Rosberg av Ahrling erhållit ett slag, så att han fallit omkull. Ahrling ville däremot göra gällande att halkan skulle varit skulden till målsägarens fall. Han hade skyndat till för att skilja Rosberg och målsägaren åt, men då blivit mottagen av målsägaren med sparkar. Denne hade nämligen legat på rygg och sparkat omkring sig. Ahrling hade blivit träffad och ansåg sig böra betala med samma mynt. Han sade sig icke ha kunnat komma åt att misshandla honom på annat sätt, än att hålla målsägarens ben och så tilldela honom sparkarna, efter svar:s version endast en, men att döma av de skrubbsår och blåmärken, som målsägaren erhållits sannolikt flera. Rörande svarandenas sinnesstämning förklarade de sig ha inmundigat en, säger en, flaska pilsnerdricka pr man, men det framgick att åtminstone Rosberg varit betänkligt avkommen, vadan denna ej lär hava varit av alltför svag näringshalt. Åklagaren begärde uppskov för ytterligare bevisning, vilket svarandena i sin påstådda oskuld icke gärna ville gå med på. Målet skall emellertid åter förekomma 31 maj.

Häradskrivarens tjänstefel.
I målet mot häradsskrivare G. Boberg hördes nu kontraktsprosten J. A. Ronqvist över omständigheterna vid mantalsskrivningen i Rone, då klaganden Hansson icke blivit i mantalslängden uppförd. Prosten ansåg, att det vore otänkbart, att klagandens namn vid diktamen ur församlingsboken blivit överhoppat. Han ville också minnas, att personen varit på tal vid mantalsskrivningen. Han hade också antecknat i församlingsboken, att klaganden icke avhörts, men han kunde ej säga om detta skett vid mantalsskrivningen eller husförskrivningen. Någon anmärkning om förhållandet hade däremot ej gjorts till häradsskrivaren.
Svar gjorde invändningar mot åklagarens sätt att tolka ifrågavarande lagrum, enligt vilket en person upptagen i föregående mantalslängd automatiskt skulle ingå i den nya. Detta skulle leda till orimliga konsekvenser.
Åklagaren trodde dock att en jämförelse med den gamla längden vore det säkraste sättet men medgav att det bleve en vidlyftig apparat och svårt att tillämpa. Målet överlämnades á ömse sidor och utslag meddelas 31 maj.

Misshandel skulle agenten Johannes Hallén i Etelhem hava gjort sig skyldg till gentemot handl. J. Lagerkvist i samma socken och står härför tilltalad av landsfiskal E. Eneman i egenskap av allmän åklagare. Enligt vad som framkom skulle svaranden en dag i februari hava inkommit på målsägarens kontor för att ställa denne till svars för att han påstått att svar >>ägde en fru på hotellet>>, något kom emellertid varken svar eller målsägaren ville kännas vid, den senare särskilt vad beträffar yttrandet ifråga. På kontoret hade det artat sig till batalj och då svaranden måste rymma fältet hade han i förbifarten vält omkull kaminen i rummet och på annat sätt sökt sälja sin position så dyrt som möjligt. Utkommen i butiken hade han till avsked, enligt målsägarens berättelse, med en lucka från kaminen tilldelat målsägaren ett slag i ansiktet, så att en tand blivit utslagen. Svar förnekar ej kalabaliken, men förmodar att tanden blivit utslagen, då målsägaren fallit mot en soffkant på kontoret. Åkl yrkade ansvar för misshandel med anförande som försvårande omständighet att den ägt rum i målsägarens egen lokal och målsägaren anhåller om 100 kr i skadestånd. För vidare utredning förekommer målet 3 maj, då parterna skola vara tillstädes, svaranden vid vite av 15 kr.

Försummat sina faderliga plikter skulle lantbrukaren K. Medbom, Kvie i Fardhem, hava gjort, enligt en stämning uttagen å honom av folkskollärare V. Amér i samma socken, barnavårdeman för ogifta Fanny Hammarströms den 3 jan. 1915 födde flickebarn. Svar hade nämligen förbundit sig att lämna bidrag till barnet, men det hade ändå visat sig omöjligt att utbekomma något dylikt, varför man måste tillgripa rättegång. Kär yrkade nu att för de flydda fem åren utbekomma tillsammans omkring 800 kr. Svar nekade emellertid att ingå i svaromål vad beträffar tiden innan den nya lagen om barn utom äktenskapet trätt i kraft, synnerligast som kär.-omb ej hade fullmakt från modern att framställa yrkande om bidrag. Detta senare förklarades från kärandesidan därmed, att modern vore i tjänst hos svar och att denne därför vore i tillfälle att öva ett visst tryck på hennes göranden och låtanden. Sedan rätten efter överläggning förklarat sig dela den mening som svar.-omb förfäktat, fullföljde kär målet beträffande tiden efter 1 jan. 1918. Härvid förklarade svar sig villig att fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Utslag 3 maj.

Olaga jakt hade banvakten Emil Jakobsson i Fidenäs gjort sig skyldig till och var därför av allm åklagaren, landsfiskal Lindström, instämd. Svar hade nämligen en dag i febr i Burgsviken skjutit en svan. Han erkände skriftligen.
Utslag nästa sammanträde.

För olovligt tillgrepp stod volotären Ragnar Nyman vid artillerikåren tilltalad, instämd av landsfiskal Eneman. Svar hade från Helmer Andersson, Pejnarve i Levide, 6 sistlidne mars tillägnat sig ett par snörkängor och ett par galoscher alltsammans lågt värderat till 28 kr. Den tilltalade, som är född i Levide 1898, har icke förut varit straffad. Som det stulna återlämnats, framställdes intet ersättningsyrkande. Utslag kommer att meddelas vid nästa sammanträde.

Vägmål 17 väghållningsskyldiga inom Klinte landsfiskalsdistrikt hade av landsfiskal Jacobsson instämts för försummelser beträffande grusning, vägmärken och mera dylikt. Samtliga erkände och utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *