För skifteskostnaders bestridande

har kyrkoherde Gutenberg anhållit att få använda lösen för afstådd ståndskog å Martebo kyrkoherdeboställe. Jägmästaren i länet har tillstyrkt, att kyrkoherde Gutenberg måtte få af denna lösen använda 1862 kr. 89 öre för utflyttningskostnader m. m., hvarjämte domkapitlet för sin del dessutom förordat att 854 kr. 32 öre måtte få användas för väganläggningar samt hemställer till K. m:t, huruvida ej 277 kr. 31 öre måtte likaledes fä tagas af denna lösen för odlingskostnader.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *