Fastighets- och inkomstbevillningen i Gotlands län för år 1887.

Då det af Statskontoret nyligen upprättade generalsammandrag öfver 1887 års bevillning af fast egendom samt af inkomst denna gång torde erbjuda ett met än vanligt intresse, enär som bekant ny fastighetstaxering under förlidet år ägde rum, meddelas här några nr ofvanuamda sammandrag hämtade uppgifter, hvarvid tillika en och annan jämförelse anställes med förhållandet noder nået föregående år.
Hela det uppskattade värdet af Hetlands jordbruksfastigheter, för hvilka bevillning skolat under innevarande år erläggas, belöpte sig till 32,187,800 kronor efter att sedan näst föregående år huf va minskats med 1,708,700 kronor. Värdet å annan fastighet uppgick samtidigt till 9,107,500 kr., nyfiket deromot utvisar en ökning af 31,700 er. Den uppskattade inkomsten utgjorde: af kapiral 149 831 kr., af allmän tjenst eller pension 760,099 kr., at enskild tjenst eller pension 230,625 kr. samt af rörelse, yrke m. m. 1,098,794 kr., eller tillsammans 2,239,349 kr., hvaraf efter vederbörliga utdrag enligt § 11 i bevillningsförordningen återstod ett beskattningsbart inkomstbelopp af 1,753,649 kr., som med 28,519 kr. understiger summan för år 1886.
Relativt taget, eller i procent af det näst föregående årets siffror, utvisade ofvannämda minskningar och ökning efterföljande tal, hvarvid jämväl anföras motsvarande för riket i dess helhet. Ökningen betecknas med plus (+) och minskningen med inletts (—).
Gotland Hela riket
Jordbruksfastighet — 5,0 proc. — 3,7 proc.
Aanan fastighet + 0,3 proc. + 3,8 proc.
All fastighet — 3,9 proc. — 1,0 proc.
Inkomst — 1,6 proc. – 0,4 proc.
Den debiterade bevillningen, som naturligtvis ökats eller minskats i samma proportion som fastighetsvärdena och den beskattningsbara inkomsten, uppgick för Gotlands län till saramanlagdt 31,747 kr., hvarat 9,656 kr. för jordbruksfastighet, 4,554 kr. för annan fastighet och 17,537 kr. för inkomst al kapital eller arbete. I förhållande till hela bevillningssumman utgjorde hvartdera slaget af bevillning följande procenttal, så väl för Gotland som för hela riket:
Bevillning Gotland Hela riket
för jordbruksfastighet 31 proc. 17 proc.
för annan fastighet 14 proc. 17 proc.
för inkomst 55 proc. 66 proc.
Af länets hela bevillning korn icke långt ifrån hälften, nämligen 14,820 kr., ensamt på Visby stad, och af detta belopp ut gjorde ej mindre ön 11,960 kr. bevillning för inkomet.
Det uppskattade värdet å fast egendom, för hvilken bevillning icke erlägges, utgör i Gotlande län 4,505,700 kr., deraf för 1,474,700 kr. tillhörande staten och för 3,031,000 kr. tillhörande kommuner, menigheter m. fl.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *