Dödsfall.

De glesna allt mer leden bland de gamle vid allmänna läroverkets lärarekår. Det var en lång tid, från 1859 till 1882, som der ingen gick ur tiden, men sedan har det gått fortare: Daniel Söderberg, J. Lindström, K. A. Weström, P. A. Säve, J. O. Rosman — och nu senast påskaftonen kl. 5 på morgonen Arvid Henrik Sundberg.
Sundberg föddes i Stockholm 1817, men genomgick, ehuru hans föräldrar der voro bosatta (modren Helena Katrina Närström var född på Gotland) Visby lärdomsskola, hvarifrån han 1835 förpassades till högskolan i Upsala. Der kom Sundberg att dröja länge, ehuru han redan 1842 (samtidigt med Bergman, J. A. Lyth och Wimmercrantz) var färdig med sin filosofiska grad. Ty snart kom han der att egna sitt arbete åt de kommunala tjensterna inom studentkåren. För sin nation var han 13 år i följd allt från 1840 kurator, någon tid äfven kårens ordförande, och vid det första studentmötet 1845 intog Sundberg en bland ledarnes plats. Hvad som äfven bidrog att qvarhålla hans håg vid lärdomsstaden var utsigten att nämnas till docent i hebreiska språket, uti hvilket ämne han utgaf en grammatik.
Emellertid lemnade han 1854 Upsala ock slog sig ned i Visby, först såsom adjunkt och sedan 1861 såsom lektor i främmande lefvande språk. Frän denna plats erhöll han ifjor afsked med pension. Hans otium vardt alltså icke långvarigt.
Under de senaste åren af sin lefnad använde han i regeln somrarna till resor af stor omfattning. Konstantinopel och Skotska högländerna, Spaniens sol och Italiens himmel, Paris och Berlin och London — dem kände Sundberg väl till. Bättre kanske än fäderneslandet.
För allmänna angelägenheter visade Sundberg ingen håg och på detta område har han icke lemuat några spår efter sig. Han var en fridens man, som helst älskade lugnet, men som derför icke underlät att med stort intresse följa tidens rörelser på många områden. I sin politiska uppfattning bibehöll Sundberg ännu i sena ålderdomen ungdomens sinne för frihet och framåtskridande. Han hade också undanbedt sig hvarje tecken af yttre utmärkelse.
I sitt enskilda lif var den aflidne en vänsäll man med godt hjerta. Många äro de, både bland hans forne lärjungar och andre, som hafva honom att tacka för välvilligt understöd. Bland mera varaktiga sådana må nämnas ett stipendium på 4,000 kr. till Gotlands nation i Upsala och ett på 1,000 kr. till Visby läroverk.
Sundberg, som efter endast ett par veckors sjukdom dog ogift, sörjas närmast af broder och två systrar, alla bosatta i hufvudstaden. En systerdotter är här på orten gift med landtbr. Mantzer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *