Från landsbygden. Hemse.

Hemse, 26 Mars.
Missionsmöte.
Missionsmöte hölls härstädes i missionshuset i lördags och söndags, På första dagen predikade de vanliga predikanterna Jacobsson och Ahlqvist, hvarefter hölls middagerast till kl. half 3. Som alla deltagerna infunno sig något sent, blef tiden framskjuten. Derefter samtalades öfver frågan Hvilken är den rätta platsen för den troende att lära sig följa Guds bud, inom eller utom församlingen? hvilken naturligt besvarades sålunda att rätta platsen vore inom församlingen. För öfrigt voro meningarna något skilda om begreppet församling.
Derefter predikade Hendrickson och Skedin i stora salen, under det ombuden köllo konferens i den lilla. Mot denna konferens må med fog påpekas det slarf, ombuden tillåta sig, att under förhandlingarna springa ut och in samt att aldrig sitta till slut. Man kan börja med en 40 till 50 medlemmar men måste sluta med 10 till 15. Som intet tåg anlände från Visby på f. m. måste Ordföranden, som är från Hogrän, taga skjuts från Roma, med hvilken han anlände kl. 2. Det offentliga mötet slöt kl. 6 och konferensen k1.9. Andra dagen predikades at Ahlavist och P. A. Wassberg. Den senares predisan torde blifva offentliggjord sedermera. Det gälda att vinna hjertan för missionssaken. Texten var Joh. 12:1-16. Derefter offentliggjorde predikanten en öfversigt öfver fjorårets räkenskaper, hvaraf framgick att under året influtit genom förbundet till inre och yttre missionen omkring 4,200 kr. Dessutom redogjordes för Hemsehusets skuld, som nu var betald, och som orden föllo vi samlades i dag för första gången i ett skuldfritt hus. För att vinna detta mål hade några gjort rätt stora sammanskott vid ett sammanträde hos kassören. För detta sade tal. borde man tacka all god gåfvas gifvare och med all kraft taga i för att få ett hus i Visby till stånd. En kollekt upptogs genast för sagde ändamål, som ej inbringade så litet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *