Stadsfullmäktige.

Vid stadstullmäktiges sammanträde å rådhuset härstädes tisdagen den 9 dennes förekom följande:
1) protokollsjustering ifrån föregående sammanträde, dervid ingen anmärkning gjordes;
2) Ordföranden, hr R. Cramér, tillkännagaf, att han beredt plats för tidningsreferenter, uttryckande dervid den önskan, att noggranna referater om förhandlingarna gjordes.
3) Förslag af doktor Ernst Leijer om anställande af en civilingeniör för ledande af hamnarbetena, med lön af 5000 kr.; hamnbyggnadsdirektionen hade tillstyrkt bifall härtill och lektor C. J. Bergman förordade ock förslagets antagande, men ville att i protokollet skulle intagas, att den blifvande hamningeniören äfven skulle ansvara för en stadsingeniörs åligganden, särskildt hvad ecclesiastikboställen, kyrka och skola beträffar. Häruti instämde konsul L. Arweson, emedan han ville tro, att en ingenjör för hamnen äfven vore fullt tillräcklig äfven för staden. Hr L. Jacobsson åter motsatte sig detta, emedan ingen ingeniör, hvarken från hamnen eller staden nu förefallna, hvarföre han tyckte, att dessa frågor skulle särskiljas och har för sig behandlas. Hr S. Engström instämde häruti, anseende han, att frågan om anställande af en stadsingeniör, som egentligen icke ännu blifvit föredragen, och om en hamningeniör, borde hvar för sig behandlas, anseende hr Engström att lär hvardera befattningen särskildt behötdes en ”fullt praktisk och duglig karl”. Häruti instämde d:r J. Kahl och lektor C. J. Bergman. Hr L. Jacobsson åter ville, att frågan skulle tagas i närmare öfvervägande af såväl Drätselkammaren som hamnbyggnadsdirektionen, innan något slutligt beslut gjordes. Resultatet häraf blef dock slutligen, att: åt en stadsiugeniör beviljades 1000 kr. för år, tillsvidare, på förordnande; åt en hamningeniör 5000 kr. för 1 år;
4) Fråga om infäste af en af hr L. N. Enequist till bernmansegaren F. Andersson försåld, vid skeppsbron belägen tomt, at Drätselkammaren icke tillstyrkt, blef af stadsfullmäktige afslagen.
5) Af hr Leijer väckt förslag om utdelning af vinster af spritvat uförsäljningsbolagets försäljning, utgörande för året 1876 kr. 22 öre, sålunda, att: 1) till en slöjdskola, 2500 kr., 2) åt hushållningssällskapet 846 kr. med skyldighet att förränta kapitalet tills det uppgått till 1000 kr. innan det finge användas, och till ett stadsbibliothek 500 kr. Förslaget härom mottogs med tacksamhet, men skulle för närmare behandling hvila till nästa sammanträde.
7) En gratifikation af 50 kr. beviljades åt numera aflidne qvartersman Lindström, att af hans sterbhus uppbäras, för hans i lifstiden mångåriga och trogna tjenstgöring.
8) Af Magistraten framstäldt förslag om att kälkarna hos hvar och en, som inom staden beträddes med oloflig kälkåkning, skulle anses förbruten och kunna tagas ifrån de kälkåkande, motsatte sig hr E. Molander, under yttrande, att det vore ”synd att beröfva oskyldiga barn deras egendom”, afslogs.
9) Inqvartering åt underbefäl och spel, under möte, för 10 år, beviljades för endast 5 år med det särskilda förbehåll, att staden, när som helst, inom 4 veckor efter atslutadt befälsmöte, kunde göra uppsägning häraf.
10) Förslag om 12 i stället för 11 leda möter i fattigvårdsstyrelsen utslogs; men invaldes i stället för löjtnanten O. Åkerhielm till suppleant i samma styrelse skolläraren Olin.
11) Förslag af sällskapet D. B. W. om inrättande af en särskild slöjdskola föredrogs men skulle hvila till nästa sammanträde,
12) Hrr L. N. Enequist och E. Molander hade afsagt sig ledamotskap i stadsfullmäktige; åt hr Enequist, som så många år hade tjenstgjort såsom sådan, beviljades, men deremot icke åt hr Molander, som nyss blifvit invald, hvarföre och hr Molandar tillkännagaf, att han återtog sin afsägelse.
13) fråga min beredande af vattenaflopp å flera ställen i gator och gränder här i staden remitterades till drätselkammaren.
14) Skrilvelse ifrån magistraten om en båtemansvakansafgift af 1155 kr. remitterades till drätselkammaren.
15) Skrifvelse ifrån drätselkammaren angående verkställda gatuarbeten skulle framdeles närmare behandlas.
16) Ifrån fattigvårdsstyrelsen framstälde förslag om erläggande till sysslomannen af penningar, efter markegångspris, för åt honom anslagna 18 kastar ved, bifölls.
17) Ifrågasatt befrielse för en del husegare af snöskottning, remitterades till drätselkammaren.
18) Revisionsberättelse öfver spritbolagets räkenskaper föredrogs, men beslöts, att den samma, för närmare skådande, skulle cirkulera mellan hrr stadsfullmäktige innan utlåtande deröfver ville meddelas.
19) Förslag till byggnadsordning för Wisby stad föredrogs; skulle tillvidare, för närmare granskning, cirkulera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Februari 1875
N:r 12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *