Till red. af Gotlands Allehanda.

Med anledning af en till eder ärade tidning af en Resande insänd förfrågan angående Gotlands Fornsal, får jag härmed lemna följande svar.
Sedan man från mer än ett håll förnummit yttrade önskningar att snart vår Fornsal för allmänheten öppnad, få vi, som med fägnad erfarit sådant intresse för saken, för vår del upplysa, att Forn-salen, hvars vidare utveckling ingalunda beror på en person utan fleres välvilliga samverkan, är så till vida anordnad, att ett sällskap med kulturhistoriskt syfte och under namn af Gotlands Fornvänner härstädes är stiftadt och snarast blir konstitneradt; och må derjemte nämnas, att sällskapet har 62 Ledamöter och deribland 7 Ständige, utom sex Gifvare för en gång, äfvensom att af 192 hedersamme Gifvare ur alla folkklasser (hvaraf 160 utom sällskapet) redan till Fornsalen blifvit skänkta 598 nummer fornsaker, hvilka under tiden mottagits och förvaras hos en dess ledamot. Emellertid ha\’ redan vid denna början uppstått flera hinder och svårigheter samt varit mer möda, än den ärade sig s. k. Resanden tyckes ana. — Men oaktadt så väl interinm-styrelsens som flera ledamöters ifriga bemödanden, har det ännu ej lyckats oss vinna en något så när lämplig lokal för Sällskapets redan dyrbara samlingar, (en följd af den äfven här ganska stora bristen på rum att hyra), hvarföre de befintliga fornsakerna icke hittils kunnat för allmänheten hållas tillgängliga. Men så snart Sällskapet fått det man länge sökt och ifrigt önskar, nemligen passande rum och deruti hunnit uppställa de Samlingar, som en välvillig allmänhet lemnat i dess ego och vård, blir det för våra fornvänner säkert ett nöje att, ibland många andra besökande, få emottaga den s. k, Resanden, nemligen om han der uppträder öppet och utan namnlikhetens slöja, då man väl får tillfälle att tacka honom icke blott för den vänliga påstötningen och många förträffliga råd, utan i synnerhet för det han kanske redan gjort eller snart behagar göra för sällskapets fosterländska syften medelst vackra gåfvor till Gotlands dess värre ännu taklösa Fornsal: det är visserligen icke blott ord, Man den medborgerliga viljan, uppoffringarne och den förenade kraften, som bygger huset, här vid lag liksom i allt annat.
P. A. Säve.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *