Gotlands enskilda banks

årsstämma idag, besökt af omkring 50 lottägare, leddes af redaktör Jeurling.
Det tryck, — säger styrelsen — som under många föregående år hyllat öfver vårt näringslif och vår affärsrörelse, har älven under det idet förflutna året gjort sig gällande. Ehuru skörden inom provinsen utfallit mycket gynsamt, har likväl genom ovanligt låga spanmålepris vår hufvudnäring, jordbruket, och, såsom en följd deraf, äfven andra näringar haft att kämpa med stora svårigheter.
Inga svårare ekonomiska rubbningar spordes dock förr ön under årets sista veckor, då några af våra mest företagsamma, med hvarandra intresserade affärsfirmor nödgades inställa sina betalningar. Detta missöde kan dock ej uteslutande skrifvas på det sista årets räkning, utan har, såsom det visat sig, förberedte under många år förut.
Banken kommer att på dessa firmor göra stora förluster, men då någon säker beräkning deröfver ännu ej kunnat göras, kommer den afskrifning, som af förlusterna blifver en följd, att göras vid innevarande are bokslut, då äfven en särskild värdering af bankens alla tillgångar skall göras med anledning af skeende oktrojbyte för reglering af affärerna mellan den gamla och nya oktrojen.
Någon störande inverkan på bankens rörelse hafva de nämda fallissemangerna ej förorsakat, och styrelsen hoppas, att ej heller något afbrott i bankens ärliga vinstutdelningar derigenom skall behöfva befaras.
Af revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet beviljades styrelsen, som erhöll sedvanligt uppdrag att, der sådant funnes med bankens fördel förenligt, ingå på ackord.
I styrelsen för innevarande år skulle besättas 5 platser, deraf till en på, grund af den förre innehafvarens konkurs omval icke kunde komma i fråga. Om de fyra platserna vore meningarna eniga. Dertill omvaldes hrr Åkerman (med 603 röster af 38 röstande), Melin (599 af 37), Engström (595 af 37) och Molér (549 af 33). I fråga om den femte platsen fick hr Aug. Bokström majoritet med 277 röster af 12. Närmast kom öfverstelöjtnant Carletedt med 252 röster af 22 och konsul Björkander med 127 af 10.
Då emellertid bankens oktroj utgår med detta år, hade stämman reglementsenligt att utge styrelse äfven för nästa år. Dervid återvaldes på de sex platserna de hittills varande ledamöterna hrr Engström (569 af 34), Eneman (569 af 34), Åkerman (569 af 34), Melin (565 af 33), Pettersson (521 af 33) och Molér (492 af 25). Den sjunde platsen åter besattes med hr Carlatedt (316 af 26), under det hr Bokström erhöll 283 af 11.
Hr Bokström, som icke var vid stämman var närvarande, infann sig, underrättad om detta val, och anhöll att få afsäga sig förtroendet såsom styrelseledamot för innevarande år, hvarefter äfven detta uppdrag lemnades åt öfverstelöjtn. Carletedt med 449 röster af 29.
Ur den nu för 1889 valda styrelsen utlottades tre att först afgå: hrr Carlstedt, Ensman och Åkerman.
Till revisorer återvaldes hrr J. N. Viman, J. E. Ihre och L. F. Duse med hrr T. Klingwall, Åckandar och kapt. Ericsson till ersättare.
Styrelsens, tjenstemännens och revisorernas arvoden bestämdes till samma belopp som under innevarande år.
Bankens rörelse år 1887 visar inga betydande ändringar emot 1886. Lånerörelsen har ökats med 55 tusen kr., hvaremot vexelrörelsen minskats med 107 tusen kr., under det kreditivsumman vid årsskiftet ökats med 28 tusen kr. och upp- och afskrifn.-räkningen hållit sig vid samma belopp.
Depositionssumman åter hade vid årsskiftet minskats med 310 tusen kr., hvaremot kassaomsättningen för året ökats med 958 tusen kr.
Tio lottägare hafva afgått, under det att 8 nya tillkommit.
Banken har under år 1887 haft följande

inkomster:
Räntor 191,988:33
Kreditivalgifter m. m. 8,581:95
Vinst å utrikes vexlar
och å obligationer 14,714:58
Kr. 215,284:86

Utgifter:
Räntor till insättare 93,82493
Omkostnader 31,126:83
Afskrifningar 13,207:61
Nettobehållning 77,625:49
215,284:86

Banken hade vid 1887 års utgång följande ställning:
Tillgångar:
grundfondshypotek 613,647:—
kassa 118,058:75
inventarier 3,000:—
lån mot inteckningar 695,978:95
lån mot aktier 23,561:—
lån mot annan realsäkerhet 94,000:—
lån mot namnsäkerhet 454,759:40
köpta vexlar 638,046:06
å kreditiv utestående 590,041:96
fordringar hos banker 340,352:83
utestående räntor 50,872:98
diverse räkningar 240,516:09
kr. 3,862,835:02

Skulder:
grundfond 1,000,000:-
91 upp. och af- insättare 152,049:132
813 depositionsbevis 1,806,789:51
egna banksedlar 468,105:—
postremissvexler 69,306:—
upptagna lån 30,000:—
skuld till banker, räntor m. m. 74,243:24
reser/fond 110,000:—
reserverade vinstmedel 74,916:96
Årets nettobehållning 77,625:49
kr. 3,862,835:02.

Styrelse och revisorer voro ense om att använda årsvinsten sålunda, att 6 procent utdelas till lottägarna med 60 tusen kronor och resten afskrifves å fordringar i konkurser. Stämman lemnade härtill sitt bifall.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *