Från sjön.

Juana Nancys redare, T. H. Schinner i London, har genom engelske konsuln i Gamla Karleby låtit tilldela dem, som bidragit till besättningens räddning, en belöning af 200 p. sterling.
Utisningen af den engelska haveristen White head, som undergått reparation vid Oskarshamne mekaniska verkstad, tog sin början de första dagarne af förra veckan och kommer att kräfva en tid af inemot 14 dagar, enär de tre ångarne S:t Erik, Göthe och Atlas, som förhyrts för lastens magasinering och som ligga starkt infrusna, skola förhalas så, att de komma intill den engelske ångaren. Att detta ingalunda är ett lått arbete kan man inse deraf, att isen, i hvilken stora, breda rännor måste utsågas, mäter ända till 10 till 12 tum i tjocklek. Kommer så härtill den rådande kölden, som om nätterna bildar flere tums tjock is, der förut öppet vatten efter mycket arbete erhållits, förutom det att den sönderbråkade isen fryser tillsammans och försvårar arbetet, så finner man häraf, hvilka svårigheter som äro förenade med resp. ångarnes förhalning. Också arbetar dagligen i medeltal en styrka af 75 man med issågning och de utsågade styckenas bortförande, hvilket sålunda gifver tillfällig sysselsättning åt många af stadens arbetare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *