Till ett aftonsamqväm

i goodtemplarsalen vid Mellangatan i går afton kl. 6 hade borgmästare Een utfärdat en inbjudning, hvilken hörsammats af något öfver 100 personer. Inkomsten skulle tillfalla goodtemplarnes bygnadskassa.
Frökenatne Söhrling och Stenberg sjöngo först ett par duetter, som mottogos med mycket bifall, hvarefter direktör Söhrling framsade ett par af Fänriks Ståls sägner nr 15 Stolt och Sandels. Sedan fröken Söhrling sjungit ytterligare ett nummer, höll borgmästare Een ett kåserande föredrag kalladt Romerska kulturbilder från tiden vid och närmastefter kristendomens framträdande, hvari han i spridda drag skildrade samhällsskicket, lifvet och sederna vid den ofvannämda tidpunkten.
Härmed var programmet genomgånget vid 1/2 8-tiden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *