Ett lifräddningsföretag.

Personalen vid lifräddningsstationerna hafva just ingen lätt plikt att fylla. Detta framgår äfven af följade utdrag af uppsyningsmannens vid Skärsände lifräddningsstation rapport on stationens verksamhet 22-24 sistlidne December, då engelske ångaren »York City» strandat på Salvoren på Gotland.

En timme efter strandningen var lifräddningsbåten i sjön och utgick kl. 1 under VNV. hård bramsegelskultje med öfvergående snöbyar samt uppnådde strandningsstället kl. 2,30 e. m. Emedan fartyget ännu var tätt och dykeribåt väntades, ville besättningen ej lemna detsamma, men lifräddningsbåten höll sig likväl i granskapet under tilltagande bris och sjö, till dess ångarens befälhafvare vid 12-tiden på natten anhöll att bliva satt i land, hvilket ock verkstäldes. Efter 4 timmars rodd inkom räddningsbåten till stationen, då det genomvåta manskapet erhöll 2 timmars permission för att gå hem och ömsa kläder. Vid 6-tiden på morgonen 23 Dec. var manskapet åter samladt för att med stärkta krafter återtaga sitt arbete. Båten utgick å nye mot ångaren, som i daggryningen syntes hafva satt till nödflagg. Samtidigt syntes ångaren »Poseidon» hålla omkring 2 eng. mil öster om Salvoren. Det beslöts nu att söka uppnå »Poseidon» och anmana dels befälhavare att biträda vid bergningen af »York Citys» till 26 man uppgående besättning. Kaptenen på »Poseidon» var villig härtill, men vågade ej närma sig refvet utan lots. En af lifräddningsmanskapet, J. Nordberg, åtog sig att lotsa ångaren, men måste till följd af den höga sjön och ångarens slingringar låta medels en utkastad lina hala sig om bord å denna, hvarefter »Poseidon» med lifräddningsbåten på släp började arbeta sig upp emot refvet. Inom kort måste ångaren dock tillföljd af den intensiva snötjockan ankra i lä under Tornbullshällan. Efter en timme lättade det utges och färden fortsattes, men vid 12-tiden blef snötjockan så tät, att ångaren måste söka skydd och ankra under Skärsände, under det vinden allt jämt tilltog i styrka.
SåA snart snöbyn gått öfver lättades ankar och kurs sattes på den strandade ångaren. Två kabellängder från denna ankrade »Poseidon» och lifbåten gick ned till sidan af »York City». En del af dennes besättning toga om bord i räddningsbåten, en annan del i en af fartygets egna båtar, hvarefter de skeppsbrutna lyckligt fördes ombord å »Poseidon».
Hemfärden blef ej lätt. Vinden, som hastiga kastat om till NV., tilltog i styrka med hög brytande sjö och tät snötjocka. »Poseidon» och lifräddningsbåten satte kurs på Ekeviken, som utan olyckshändelse uppnåddes på aftonen. Roddarne, som iklädda korkbälten suttit i båten under 8 timmar, voro då så nedisade, förfrusna och utmattade att de måste hjelpas i land, lifbältena och kläderna så sammanfrusna, att de måste upptinas och skiljas åt, sedan man kommit till första bygd. Båten med alla inventarier var så nedisad, att tre man hade en dags arbete med att befria den från is, innan den kunde upphalas på land. Den återkom först på julaftonen till båthuset, tämligen illa skadad.
»Detta lifräddningsföretag», slutar rapporten, »har varit det svåraste som utförts sedan lifräddningestationen upprättades».

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *