Postångaren Sofia

afgick härifrån igår morgse i vanlig tid. Vid 3-tiden på e. m. ankom telegram Min Vestervik med förfrågan om ångaren afgått samt med upplysning om att der rådde Nordostlig snöstorm. Sannolikt måste kapt. Säfstén igår hålla sjön hela dagen med anledning af stormen, som försvårade eller omöjliggjorde allt närmande till skären. Hans afsigt var att föst söka aflemna posten vid Stångskär.
Sofia återkom hit i dag vid 4-tiden. Passagerarna kunde icke landstiga i skärgården utan måsta medfölja tillbaka hit. Det enda som kunde göras, var att afkasta posten på isen, hvarpå ångaren genast återvände utan att kunna intaga någon post hit.
Sofia afgår i natt medtagande post härifrån men ej passagerare och gods, enär isens beskaffenhet ej tillåter deras landsättande.
Enligt hvad vi erfara, har länsstyrelsen i dag på middagen hos poststyrelsen begärt att Sofia måtte under nuvarande svåra isförhållanden få gå till Oxelösund, hvilken nu är den enda isfria hamn på Sveriges ostkust.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *