Militärbeflhafvaren och presterskapet

hafva råkat i olika mening angående tillämpningen af värnpliktslagen af 1885. Enligt denna äro häradsskrifvarne skyldiga att till pastorsembetena öfverlemna inskrifningslistorna för vissa uppgifters ifyllande. Pastorerna hafva ansett sig härmed hafva upplylt sin skyldighet, men militärbefälhafvaren anser att det åligger dem att granska äfven häradsskrifvarnes uppgifter. Saken är hänskjuten till domkapitlet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *