Kungörelse.

Med stöd af 14 § i kongl. ordningsstadgan för Rikets städer finner Magistraten härigenom skäligt föreskrifva, att, vederbörande husägare bära efter inträffadt snöfall på tillsägelse af polisbetjeningen låta, en hvar från gatan utanför hans tomt, undanskotta, upphugga samt derefter skyndsamt bortföra öfverflödig snö och is.
Underlåter någon att ställa sig till efterrättelse, hvad Magistraten sålunda föreskrifvit, vare, enligt ofvannämda lagrum, underkastad böter från och med 5 till och med 100 kronor.
Visby rådhus den 13 Februari 1388.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *