Auktion i Endre.

Genom auktion, som anställes såväl inför Konungens Bsfallningshafvande härstädes, som af vederbörande Kronofogde å Alleqvia tingsställe, måndagen den 20:de Februari nästkommande år 1888, kl. tolf på dagen, utbjudes på arrende under sju års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år 1896, indragna häradshöfdingebostället 7/8 mantal Alleqvia nr 2 i Endre socken och Gotlands norra härad.
Anbuden skola göras i penningar att årligen erläggas; och erhåller den arrendet; hviiken gjort högsta astaghgå anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till pröfning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemaa en af två personer, hvilkas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens Befaduingshatvaude bestyrkt, ingången och till egenhändiga under skrifterna bevittnad borgen får årliga arrendeskyldigheternas bullgörande under fem år af arrendetiden, aflattad i öfvereasstämmelae med atadgadt formulär. Den kostnad som till trädesbruk och höstsådd, äfvensom till höstplöjning och gräsfrösådd kan vara af Kongl. maj:t och kronan eller enskild person förskjuten, bör vid arrendets tillträdande af arrendatorn ersättas utan aldrag å arrendesumman.
Nuvarande arrendet utgör 1,400 kro nor.
Förseglade anbud få till Konungens Befalluiugehafvande atgifvas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Kongl. Domänstyrelsens pröfning.
Förslag till arrendekontrakt.jemte öfriga tår kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas; att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 20 December 1887.
E POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *