Johan Oskar Rosman,

läroverks adjunkt härstädes, afled i går middag, sedan han qvällen förut efter hemkomsten från ett sammanträde i skolrådet träffats af ett slaganfall, som gjorde honom sanslös allt intill döden.
Född 1823 kom Rosman 1844 till Uppsala, hvarest han aflade dimmissionsexamen och derefter fullgjorde profven för filosofie doktorsgraden 1851. Men redan dess förinnan hade han tillfälligtvis tjenstgjort vid Visby läroverk, hvarest han fästes genom ordinarie anställning såsom lärare i främmande lefvande språk år 1850. Åtskilliga år tjenstgjorde han ock såsom lärare i teckning vid elementarläroverket och skollärareseminariet.
Utom sin lärareverksamhet bestred Rosman under en längre följd af år sysslan som folkskoleinspektör, en befattning som han med intresse och nit omfattade, men år 1885 på grund af tilltagande ohelsa måste lemna.
Rosman var till sitt väsende en rättfram, stilla natur, som gick sin väg plikttroget fram utan att göra väsen af sig. Duglige såsom lärare, om än något torr i sin framställning, började han på de senaste åren känna sig något trött efter en fyratioårig verksamhet såsom undervisare, ett arbete som icke hindrat honom att egna sin tid äfven af kommunala och allmänna angelägenheter. I Gotlands fornsals styrelse har han setat som en icke overksam ordförande allt sedan denna institutions tillkomst. Och på samlandet af geneologiske uppgifter i omfattande skala har han offrat mycket arbete.
Rosman sörjas vid sin död närmast af enka, född Lyth, och flere barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *