Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 14 innevarande Februari, kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden, nämligan:
1) Megistratens protokoll angående 2:ne nyinvalde ledamöter af stadsfullmäktige;
2) Justering och offentlig uppläksning af protokollet för stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistl. Januari;
3) Drätselkammarens, Helsovårdsnämdens och Bygnadsnämdens anmälanden om förrättade ordförandeval;
4) Muraren Christian Olssons ansökan om infäste å en del af egofigurerna n:ris 1475 och 1545 söder om staden;
5) Muraren J. V. Erlandssons ansökan om infäste å egofiguren nr 1552 söder om staden;
6) Arbetaren Sven Johanssons arfvingars ansökan om rätt till inlösen af f. d. hospitalstomten nr 54 i Norderrotens 2:dra qvarter;
7) Drätselkammarens utlåtande öfver Magistratens framställning om utanordnande månadsvis af tjenstemännens aflöningar;
8) Drätselkammarens utlåtande öfver herr Aug. Johanssons motion om ett anslag till den s. k. Hickmanska grenen af härvarande goodtemplarorden;
9) Magistratens skrifvelse om tillsättande af en Handels och Sjöfartsnämd härstädes;
10) Drätselkammarens framställning om anordnande af en byrå för anvisande af privatlogis för hit ankommande resande; och
11) Helsovårdsnämdens svar å stadsfullmäktiges skrifvelse i fråga om lämpligheten att anordna piskning och borstning af munderingspersedlar, i den skala, som förlidet år egt rum, å platsen framför f. d. kronomagasinet.
Visby den 9 Februari 1888
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *