Från landsbygden. Stenkyrke.

Stenkyrke, 4 Febr.
Sorglig tillvaro.
På Sorby ägor i härvarande socken ligger ett litet torp, som äges af en ogift qvinna, hos hvilken är inneboende en person — ock af feminint kön — värd allt deltagande.
Född i Hall eller Hangvar var hon ända tills vid fyllts 22 år frisk och kry. Så en dag var hon behjelplig med höbergning ute på den s. k. Värkemyr i Hall, då hon träffade ut för något, som allmogen säger, och måste sjuk ledas hem, — det onda hade börjat med förlamning i fötterna. Sjukdomen (af en liknande hade den olyckligas husbonde året förut på samma ställe drabbats och aflidit efter 8 dygns förlopp) tilltog alltmera, hvarför hon i och för botande inforslades till Visby lasarett, hvarifrån hon dock efter 7 veckors tid utskrefs som obotlig.
I år är det 40:de året hon är sängliggande. Synen är borta, har varit det nästan hela tiden; talförmågan är förlorad; för munnen måsta hon alltid halva en lapp för att hindra tungan att ständigt hänga ute; hörseln, minnet och känseln har hon dock qvar. Kroppen, naturligtvis mycket affallen och mager, är broskarad, d. v. s. utan någen stadga; underkäken nedfallen och måste, då den arma gvinnan matas, (den olyckliga kan ej äta annat än vällingslika saker, enär hon äfven förlorat förmågan att tugga) föras upp och ned hvarefter hon sväljer.
Den stackars menniskan kan ej ens vända sig sjelv i sängen, och man måste gissa sig till hennes minsta önskningar.
Af Halls församling är hon inackorderad hos ofvanskrifna qvinna, der hon varit i 23 år den 10 innevarande månad.

Skogsafverkning,
loflig n. b., har härute försiggått sedan Januari månad i fjor, då handl. Hägvall och Kahl inköpta större delen af den kapten Kochs sterbhus tillhöriga Strandskogen.
Här sysselsattes hela förra vintern ett femtiotal arbetare med huggning afjernvägesyllar och famnved samt fällning af sågstockar; våra hemmansägare hade fullt arbete att köra slipers till Kappelshamn, hvarifrån de skulle utskeppas.

Slädföret
har på sista tiden varit pin stiligt. Att man i allmänhet begagnar sig flitigt hära är tydligt; med vedkörning och hemforsling af hö från Martebo myr ha de flesta varit sysselsatta.
Desentom ha vi bland annat haft att skåda 2 slädpartier — om mer eller mindre lyckade, vet brefskrifvaren ej!

Nervfebern
har på senare tid skördat 2 offer, bägge å samma ställe. Oaktadt man kunde befara smitta var man nog oförståndig draga nästan hela socknen tillsammans på graföl. Följderna ha kunnat bli farliga nog. Flere personer å samma ställe, som de ofvanskrifna dogo, lära vara angripna.

Sjösommarfåglar!
Den sista Jan. sågs en större ångare, tremastad, barlastad, stäfva, betydligt nedisad, nordostvardt här. Detta var första ång., om vi undantaga Neptun, som setts i år.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *