Vintertrafiken

synes på väg, om icke att blifva direkt stängd, så dock åtminatone att lida stort afbräck genom den ihållande kylan. Så ha alla de ångare, som på samma gång som Klintehamn afgingo frånail Stockholm i ondags infrusit. Under hela tiden har isbrytaren Thor hållit på med isbråkningsarbete. Ångarne Betty från Libau med råg samt Rurik från Libau via Vestervik, inkommo i lördagsmiddag till Stockholm, först dock efter mycket svart arbete. Från Oskar Fredriksborg använde de 18 timmar till hufvudstaden, fastän de understöddes af tre mindre bogserångare.
Express, som i går middag skalle ha anländt till Stockholm, lag ännu i morgse qvar vid Hangö, men skulle vid middagstiden igår söka afgå till Stockholm och forcera isen.
Från Finland har dessutom ingått den sorgliga underrättelsen, att ej mindre än sju större ångfartyg, de flesta engelska, hvilka för några dagar sedan afgingo till Royal, ha råkat fast i isen i Finska viken och komma troligen att dela enahanda öde som vederfors Juana Nancy.
Hvad våra ångare beträffar, så måste Klintehamn inställa sin tur i lördags och ligger ännu qvar här, ovisst huru länge, enär isbrytaren i dag efter 8 timmars arbete på 1 1/2 mil måst återvända, hvarför isrännan tillsvidare är ofarbar.
Sofia uppehåller ända sina turer på Vestervik.
Det har satts i fråga, att Klintehamn skulle gå till Oxelösund för att der aflasta, om varnförsändarne förklara sig nöjda dermed. Något beslut ha ej ännu fattats. Enligt telegram i e. m. är Express nu på väg till Oxelösund, der isen från Vinterklasen till hamnen ligger 4 till 5 tum tjock.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *