Entreprenad-Auktion.

Genom offentlig auktion, som anställes inför Gotlands nationalbevärings Förvaltningsdirektion å Länsstyrelsens sessionssal i Visby onsdagen den 22 nästinstundande Februari kl. 12 middagen, kommer att på entreprenad utbjudas uppförande af en officersbygnad å Kongl. Gotlands infanteri regementes mötesplats i enlighet med faststälda ritningar och materialförslag.
Till spekulanters kännedom meddelas: att utropspris kommer att vid auktionen användas;
att alla bygnadsmaterialier skola vara af fullgod beskaffenhet, timret torrt, friskt och vinterhugget, helst i December eller Januari månader, samt plank och bräder torra, i möjligaste mån qvistfria och utan vädersprickor eller blåytor;
att bygnaden skall vara fullt färdig till afsyning den 1 Oktober innevarande år; att, emot af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, magistrat eller domhafvaide till vederhäftigheten pröfvad och godkänd borgen, en tredjedel af den vid auktionen betingade entreprenadsum. man får af entreprenören lyftas vid kon. traktets uuderskrifvande, den andra tredjedelen, då bygnaden kommit under tak, och återstående tredjedelen, då bygnadsarbetena äro fullt färdiga och blifvit vid behörig besigtniaggodkända;
att ifall arbetena till en del eller i deras helhet icke blifvit verkstälda inom föreskrifven tid, entreprenören, derest Kougl, armsförvaltningen prölvar sådant nödigt, anses vara från kontraktet skild, med skyldighet dels att ansvara för den högre kostnad, hvartill arbetenas utförande genom annan person kan komma att uppgå, dels ock att genast återbära så stor del af erhållna förskottsmedel, som efter vid skeende behörig besigtniog förrättad uppskattning anses öfverstiga värdet af det verkstälda arbetet; skolande entreprenören derjemte böta sex procent af entreprenadsumman, antingen han varder vid kontraktet bibehållen eller derifrån skild;
att till Förvaltningsdirektionen stälda förseglade skriftliga anbud kunna till Regementsintendenten inlemnas före auktionstillfället;
att underrättelse, huruvida skriftliga anbud inkommit eller icke, vid auktionstillfället ej meddelas närvarande spekulanter förr än utropen skett och de erhållna muntliga anbuden blifvit med klubbslag fästade;
att de skriftliga anbuden komma att i spekulanternas närvaro framtagas, öppnas orb uppläsas, samt derefter tilllika med de muntliga af direktionen pröfvas;
alt ritningar och materialförslag kunna få beses hvarje helgfri dag kl. 10-12 f.m. före auktionen i lfilitärbefälets expedition, der älven lemnas närmare upplysningar både om bygnadsarbetet och om platsen, der byggnaden skall förläggas;
att stadgandena i nådiga auktionsreglementet den 20 December 1825 lända till behörig efterrättelse.
Visby den 28 Januari 1888.
L. H. v. HOHENHAUSEN.
Militärbefälhafvare.
Hj. Åkerhielm.
varder härmedelst allmängjordt.
Visby i Landskontoret den 1 Februari 1888.
E. POIGNANT,
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *