Konkursaktion i Martebo.

Genom auktion, som, på sätt och i den ordning om utmätt fastighet finnes stadgadt, förrättas å Alleqvia tingsställe måndagen den 20 nästkommande Februari kl. 10 före middagen kommer P. Johanssons konkursmassa tillhöriga 1/8 mtl St:a Myra och 3/32 mtl St:a Rombs i Martebo socken att försäljas; ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas att sin rätt dervid bevaka.
Af dessa fastigheter, som brukas i sambruk, är endast 3/32 mtl St:a Rombs bebygdt med boningshus, brygghusbygnad jämte ladugårdshus, tröskverkshus och småhus m. m. allt af trä samt en källare af sten under brädtak och innehar denna hemmansdel enligt skifteshandlingarne 5 har 25,05 ar åker, 32,02 ar äng och 3 har 19,07 ar odlingsmark och 1,08 ar impedimenter samt dessutom enligt uppgift omkring 1 tunnl. myrmark och har blifvit salu-värderad till 2,005 kronor; 1/8 mantal St:a Myra, som är obebygdt, innehar, enligt skifteshandlingarne 7 har, 67,01 ar åker och 9,05 ar odlinesreark, hvarjämte till denna hemmansdel hörer enligt uppgift omkring 32 tunnl. myrmark och har densamma blifvit saluvärderad till 2,660 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 2 Januari 1888.
DAN CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *