Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Hösttingets första sammanträde. Ordf. ordinarie domhavanden.)
Kalabalik på Fårö.
Den 14 juli hade, det varit fest vid Sudersand på Fårö. Detta var ju i och för sig icke så anmärkningsvärt, men det som gör saken i någon mån intressant är den uppgörelse, som fyra Fåröbor passade på att ha med varandra. Uppgörelsen skedde handgripligen och fortsatte i går inför rätta, där parterna muntligen framförde sina synpunkter. Det var vid rättsförhandlingarna en smula besvärligt att få klarhet i vem som egentligen slagit vem, men det hela tycktes i alla fallha börjat med, att två av herrarna träffades utanför festplatsen, varvid ett gruff uppstod, som sedan övergick till handgripligheter. En tredje person kom så även tillstädes och hjälpte till att banka på en av slagskämparna, och slutligen kom ännu en och trädde hjälpande emellan. När hans böner, att de två icke skulle slå ihjäl den tredje, förklingade ohörda, ansåg han sig böra ställa sina krafter till den svagare partens förfogande, vilket han gjorde så kraftigt, att ögonbrynet nästan lossnade på slagskämpen nummer två och denne måste fara till lasarettet och syihop skadan. Efter denna bravad drog nummer fyra kniv, men använde den lyckligtvis icke utan avlägsnade sig så småningom. Den först slagne hade emellertid domnat av och forslades i medvetslöst tillstånd till sitt hem, Så förfärligt medvetslös torde han dock inte ha varit, ty under färden hade han viskat till en kumpan, att han nog skulle klara av saken, när han väl kommit hem. Detta gjorde han på det sättet, att han först med en planka och sedan med en stör försökte platta till kämpen nummer tre. Under det slagsmål, som här utvecklade sig, fick hustrun till chauffören, som dock icke deltog i den allmänna kraftmätningen, ett hysteriskt anfall. Av denna lilla bataljmålning kan man ju förstå, att det ibland går ganska livligt till på Fårö. Samtliga svarandena erkände, att de varit i slagsmål, men de kunde givetvis icke komma överens om vem som bar skulden. Utslag meddelas den 1 oktober.

— En annan Fåröbo hade den 10 juni misshandlat en fiskare från Gåsemora, varjämte han varit ganska berusad. Svar. erkände och berättade, att han blivit arg, då målsägaren icke lydde hans tillsägelse att gå hem. Utslaget lydde på 15 kr. böter för fylleri samt 15 dagsböter å 1:50 för misshandel.

— Det tredje fårögruff, som rätten i går hade att behandla, hade utspelats mellan två chaufförer, av vilka den ene sparkat den andre på smalbenen samt rivit sönder hans rock och väst. Svaranden bestred sparkandet men erkände, att han ryckt knapparna ur målsägarens väst. Åklagaren upplyste, matt grälet troligen hade sin orsak i yrkesavund. På Fårö vågar man nämligen knappast hyra bil numera, ty anlitar man den ene av öns båda chaufförer, riskerar man att få stryk av den andre. Målet uppsköts till den första oktober.

I Lärbro
hade en person insinuerat, att den andre stulit hö, vilket resulterat i en s. k. smocka. Målsägaren yrkade ersättning med 73 kr., vilket svar. tyckte var alldeles för mycket. Böterna sattes till 15 dagsböter á 1:50.

En motorcyklist,
som skulle ha färdats på sitt åkdon i berusat tillstånd, hade vid ett föregående rättegångstillfälle nekat och gjorde så även i går. Åklagaren hade inkallat två vittnen, som sett ekipaget på vägen och vilka båda ansågo, att föraren varit berusad. Svar. å sin sida hade tre vittnen, som två timmar senare än åklagarens vittnen hade talat med svar. och funnit honom fullständigt nykter. Utslag vid nästa sammanträde.

Åtta fyllerister
bötade 100 kr. sammanlagt, varjämte fyra av dem tillsammans bötade ytterligare 65 kr. för förargelseväckande beteende.

Två motorfordonsförare,
som icke varit ägare av körkort, bötade vardera 20 dagsböter å 1:50.

Fyra personer,
som använt ojusterade mått och vikter, bötade sammanlagt 50 kr.

En jordbruksarbetare
från Vänge hade uppträtt berusad, gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende samt missfirmat och misshandlat en fjärdingsman och dennes fader. Målet uppsköts för vidare utredning.

Tvenne bilister,
vilka icke bländat vid möte med varandra, varförutom en av dem hållit för hög hastighet, få sin dom vid nästa sammanträde.
— En kvinnlig bilist från Västerås hade i somras färdats med för hög hastighet genom Ljugarns samhälle, varvid hon vid omkörandet av en stillastående bil påkörde två fotgängare, vilka erhöllo lindrigare skador. Målet uppsköts till den 1 oktober.

Akebäcksbrandens sista fas.
På begäran av vederbörande brandstodsbolag avlade hemmansägare Ernst Jakobsson, Suderbys, och hans hustru i går ed på, att branden den 18 november i fiol uppkommit utan deras vållande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *