Åter från Grönland.

Ledaren för den malmgeologiska undersökningen i dr Lauge Kochs Grönlandsexpedition, civilingenjör Olof Eklund, har nu återkommit till Sverige. På bilden ses ing. Eklund och Lauge Koch under en siesta på däck.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Idrott och sport.

Gute och Slite
spela i morgon kl. 2 en fotbollsmatch å Gutavallen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Från truppernas höstmanöver.

Efter gårdagens stridsövningar gingo trupperna i förläggningar i trakterna omkring Bäl, men redan vid 10-tiden i går äfton blev det åter liv och rörelse. Infanterikåren under överstelöjtnant Lindes befäl satte sim då i två olika kolonner på marsch mot Gammelgarn. Det hade nämligen inkommit rapport, att den fientliga transportflottan förberedde ett nytt landstigningsförsök på kusten vid Grogarnshuvud, Sysneudd, Gryngeudd och Sjaustorhammar, och trupperna fingo till uppgift att avviså landstioningsförsöken. Deras förflyttning skulle ära rum under natten för att vara skyddad för observation från flygarnes sida. Redan i dagningen voro dessa nämligen i rörelse för att spann för fiendens räkning.
Vid. 5-tiden på morgonen hade försvarsområdsbefälhavaren, överstelöjtnant Linde, sina trupper sämlade i trakten av Gammelgarn. Han fick då underrättelse om, att fientliga trupper landsatts med en bataljon vid Grogarnshuvud och en bataljon vid Sysneudd samt med mindre styrkor vid Gryngeudd och Sjausterhammar. Understödd av artilleri beslöt han att rå till offensiv mot de landsatta trupperna, Först kastades trupperna vid Gryngeudd och Sjausterhammar tillbaka i den ännu tempererade Östersjön, varefter man vid 11-tiden gick till antall mot Grogarnsberget, medan fienden på Sysnehalvön hölls i schack med artillerield. Vid 12-tiden var även Grogarnshuvud erövrat. Striden kunde upphöra och trupperna fingo gå i förläggning.
Under morgondagen komma en del av trupperna Att ha övningar mot landstormen i det inre av ön.
Vädret är i dag om möjligt ännu mera strålande än under gårdagen och man har ganska allmänt begagnat sig av möjligheten att bada i sjön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+14,8769,5
kl. 4 e. m.+14,5769,8
kl. 6 e. m.+14,8770,0
kl. 8 e. m.+13,0770,2
kl. 10 e. m.+12,5770,4
kl. 12 midnatt+12,0770,5
kl. 2 f. m.+12,0770,8
kl. 4 f. m.+11,7771,0
kl. 6 f. m.+12,5771,0
kl. 8 f. m.+13,2771,0
kl. 10 f. m.+14,0771,0
kl. 12 middag+15,0771,0

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Från hamnen.

I går inkommo mot motorseglarne Otelia, Andersson, och Iris, Karlsson, båda från Stockholm, den förra tom och den senare med last av styckegods.
I dag har motorseglaren Nancy, Johansson, inkommit från Enköping med tegel och motorseglarne Otelia, Andersson, avgått till Västerås med last av cement.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Som ovanligt för årstiden

ha vi haft nöjet att få mottaga ett par klasar av blommande syrener, såväl vita som lilafärgade. De blommande syrenerna förskriva sig från Hemse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Gotlands Fornsal

stänger sina portar för sommarsäsongen och börjar med vintertid. I morgon är det öppet sista söndagen på året, varefter muséet endast hålles öppet vardagar kl. 2 till 3 e. m. Passa på tillfället att se de magnifika sidenroberna, vilka stå utställda i den i sommar iordninggjorda skrudkammaren innanför Bruce-rummet. På måndagen är det nämligen slut på denna utställning och en samling dräkter, skänkta under senaste dagarna, komma därefter att utställas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

Disponentskifte vid Visby bryggerier.

Disponent Svante Wikström kommer på grund av uppnådda 67 år att nu den 1 okt. frånträda sin befattning som disponent vid Visby bryggerier. Till disponent vid bryggeriet har i stället antagits bryggmästaren Kjell Wimam.
Den nye disponenten, som är född i Barlingbo 1906, har efter genomgången utbildning inom facket varit anställd som bryggmästare vid Gustaf Piehls bryggeri i Stockholm under 2 1/2 år, varefter han under genagte halvåret bedrivit studier vid
bryggerier och vinfabriker i Bordeaux och Reims i Frankrike.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227

På sin 60-årsdag

har i dag häradshövdingen Hugo Krok blivit hjärtligt uppvaktad. Sålunda infunno sig på middagen representanter för häradsnämden och landsfiskalerna, vilka till honom såsom minnesgåva överlämnade en vilstol. För övrigt var 60-åringen uppvaktats av personliga vänner och fått mottaga presenter, blomsterhyllningar och telegram.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227