Sjuttiofem år.

Gustaf W. Roos,

f. d. landshövding i Gotlands län fyller på torsdagen 75 år.
Det är jämt sju år sedan landshövding Roos lämnade sin post i länet, som han då innehaft i femton år, för att draga sig tillbaka och njuta sitt otium. Helt lämnade
han emellertid icke då sina officiella förbindelser med vårt län, ty han är alltjämt dess representant i första kammaren, där hans mandat utgår nästa år. Det är sålunda en lång och gagnande verksamhet, som torsdagens 75-åring nedlagt speciellt för vårt län, och han har också förstått att sätta in all sin kraft, då det gällt åtgärder till länets fromma.
Då han kom till Gotland hade han redan en hedrande ämbetsmannabana bakom sig. Han var son till det svenska postverkets nydanare, generaldirektör A. W. Roos, och kastade sig i ungdomen in på den juridiska banan, avlade hovrättsexamen i Uppsala 1882 och blev vice häradshövding i skånska hovrätten 1885. Därmed övergav han domarebanan och kom in i förvaltningen, blev länsnotarie i Blekinge 1886 och landssekreterare där 1898. I Blekinge togs hans kraft i anspråk även för andra befattningar, han var bl. a. sekreterare och kamrerare i landstinget och verkställande direktör i Karlskrona— Växjö järnvägsaktiebolag.
Så småningom drogs han också in i politiken och valdes år 1902 till liberal representant i andra kammar ren för Karlskrona stad. Som anhängare av proportionalismen kallades han också 1906 av Lindman till konsultativt statsråd i dennes första ministär. Tillsammans med statsråden Trolle och Peterson i Påboda utträdde han sedan ur ministären 1909. Han var också medlem av en mängd utredningar och kommittéer, såsom läkaredistriktkommitén 1898, yrkesfarekommittén 1905 och bolagsjordskommittén 1911 samt sedermera även i lärlingsväsenskommittén 1913.
Till landshövding i Gotlands län utnämdes han den 18 okt. 1912 i ledigheten efter avlidne landshövding K. R. Rydin. Vad han på denna post verkade inom länet under sina femton år som länschef, ligger gotlänningarna ännu i så färskt minne, att det icke finnes anledning att nu upprepa detsamma. Med nit och intresse ställde han sig i spetsen för våra olika organisationer å närings livets områden och nedlade ett verksamt arbete för länets framåtskridande. Åtskilligt av, vad han verkade för, har först senare kunnat komma till realiserande. På många olika poster, som inom länet bruka tillkomma en landshövding, utövade han ett omfattande inflytande både som ämbatsman och personlighet. Gotlänningarna ha därför all anledning att minnas hans gärning inom länet, då han nu inträder i det fjärde kvartsseklet. Vi äro förvissade om, att detta också är fallet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *