Oundgängliga försvarskrav.

Gotlands försvar kräver omedelbara åtgärder.
Arméförvaltningen äskar I såna nu avgivna riksdagspetita nya eller höjda anslag för materielanskaffning åt fältarmén och åt hemortens luftförsvar, för höjandet av den militära personalens användbarhet och för återbesättande av arméns reservstat. I betraktande av de allvarliga omständigheter, heter det i framställningen, som framhållits ifråga om stärkandet av Gotlands försvar, har ämbetsverket likaledes begärt medel för genomförandet av härutinnan föreslagna åtgärder. I övrigt har arméförvaltningen äskat förhöjningar av flertalet övnings-, underhålls-, drifts- och förbrukningsanslag för att bringa dem i en bättre överensstämmelse med 1925 års kostnadsberäkningar eller med de faktiska normala medelsbehoven än som under den senasta depressionstidens budgetår varit fallet.
Enligt motiven till 1923 års försvarsordning skulle åtgärder för försvarsberedskapens höjande vidtagas i den mån så kunde anses påkallat av den allmänna politiska situationen. Generalstabschefen har framhållit det ofrånkomliga i att dylika åtgärder nu vidtagas.
Medelsäskandena för lantförsvarat uppgå till 78,983,526 kr. Motsvarande medelsiffra för budgetåren närmast före de sista depressionsåren utgör 72,343,590 kr. För innevarande budgetår är jämförelsesiffran 63,712,912 kr.

Gotlands försvar.
Från flygbaser på Gotland kunna flygoperationer utsträckas mot mål, som icke kunna nas från Östersjöns kuster. Därigenom stegras riskerna för anfallsföretag mot ön. Gotlands särställning ifråga om försvaret, bl. a. av vår neutralitet, är ett vägande motiv för en omedelbar behandling av denna del av härordningen. För stärkandet av lokalförsvaret på ön föreslår ämbetsverket en ökning av staterna vid Gotlands infanterikår med sex officere-, fyra undarofficers- samt elva underbefäls och manskapsbeställningar ävensom vid Gotlands artillerikår med två officere-, två underofficers- samt nio underbefäls- och manskapsbeställningar, allt i vad rör endast det närmaste budgetåret. Kostnaderna uppgå till 83,676 kr. Till motorisering av infanterikåren begäras därför anslag på 60,000 kr. och till en garagebyggnad 48,000 kr.
För vidmakthållande av effektivitaten i 1925 års härordning är det nödvändigt att börja återbesätta reservstaten. Arméförvaltningens förslag medför en kostnadsökning av 64,950 kr.
1928 års luftförsvarsutrednings förslag om materialanskaffning har hittills icke föranlett någon åtgärd av statsmakterna. Den nu föreslagna anskaffningens omfattning är mindre än en tiondel av den av utredningen föreslagna och kan därför icke föregripa luftförsvarets framtida ordnande. Till luftvärnsmateriel begäres för det närmaste budgetåret 1,290,000 kr. Hemortens luftförsvar bör kunna träda i verksamhet inom 12 timmar efter därom utfärdad order. Endast två av hemortens nitton luftbevakningscentraler äro f. n. försedda med erforderlig materiel. För nästa budgetår äskas nu 196,000 kr. till materiel allenast för ett fåtal av de oundgängligaste luftbevakningscentralerna.
Medel till inköp av lyssnarapparater för luftvärnsartilleriets strålkastare finnas icke. Hittills har endast en modern lyssnarapparat kunnat anskaffas, och detta för medel, skänkta av föreningen för Stockholms fasta försvar. Arméförvaltningen begär för det närmaste budgetåret 288,000 kr.
Arméförvaltningen finner det vara hög tid att nu återupptaga vissa försök med luftvärnskulspruter, vilka av brist på medel måst avbrytas. För detta ändamål begäras 90,000 kr.
Övningsanslagen ha under de tre senaste budgetåren så beskurits, att arméns tjänstbarhet väsentligt nedgått. Nu begäres 1,126,000 kr, mot för innevarande budgetår anvisada 800,000 kr. Det är angeläget att återupptaga den alltsedan 1932 av medelsbrist till största delen nedlagda vinterutbildningen. Sedan 1925 ha nya utbildningsgrenar tillkommit liksom ock ny materiel, vara skötsel kräver specialutbildning. Till fälttjänstövningar och till befälets fältövningar begäras 700,000 kr. Detta anslag bar nu icke på två budgetår anvisatsg. Till luftförsvarsövningar har under de tre sanaste budgetåren intet anslag utgått. Härtill begäres nu 36,000 kr.
Till anskaffning av materiel för utbildningen i gasskyddstjänst begäres 100,000 kr.
Arméförvaltningen har icke haft anledning att i princip frångå sin tidigare åsikt om betänkligheten av skytteanslagets nedsättning till lägra belopp än 470,000 kr. Uppgifterna om minskningen av Antalet skytteföreningar och nyinskrivna skyttar bestyrka dessa ämbetsverkets farhågor. Då emellertid ämbetsverket förordat åtgärder för försvarsberedskapens höjande finner det sig med hänsyn till angelägenheten av att dessa också bliva vidtagna — i betraktande av det finansiella lägat — böra begränsa sig till att begära 280,875 kr.
Röntgenundersökning av de värnpliktigas lungor bör anordnas vid de läkarbesiktningar, som äga rum omedelbart efter deras inryckning, anser arméförvaltningen. Kostnaderna beräknas till 10,000 kr. Anslaget är nytt. Till uppsättande av en hundgård för sjukvårdshundar vid Norrlands trängkår begäres 9.000 kr.


Gotlands försvar kräver rörliga kustartilleribatterier.
Marinförvaltningen begär i sina på måndag avgivna petita 210,000 kr. för budgetåret 1935—1936 till ordnandet av kustartilleriförsvaret på Gotland.
Ämbetsverket. framhåller, att det efter genomförandet av 1925 års försvarsbeslut med tiden blivit alltmera klart, att Gotland genom sitt läge är av väsentlig betydelse för hela landets försvarsproblem, Ett fientligt besittningstagande av ön kan sålunda ställa vårt lands rikaste delar under ett synnerligen kraftigt luftstrategiskt tryck, som kan giva en fiende stora möjligheter att åstadkomma katastrofala verkningar i vårt hemland, Även Gotlands i Östersjön framskjutna läge är ur försvarssynpunkt synnerligen värdefullt ur dan synpunkten, att Gotland kan tjäna som framskjuten bas för bl. a. lätta sjöstridskrafter. Ur försvarssynpunkt är det sålunda av stor vikt, att Gotland kan bevaras i svensk besittning och utnyttjas för att stärka det svenska försvaret.
1929 års sakkunniga för utredning rörande försvarsväsendet uppmärksammar också Gotlands synnerliga betydelse i försvarshängeende. Bl. a. framhöllo de sakkunniga det stora värdet av en framskjuten bag för lätta sjöstridskrafter i Fårösund, särskilt efter den förändring i sjökrigets natur som åstadkommits genom min-, undervattensbåts- och flygvapnets utveckling.
I sakens nuvarande läge har emellertid marinförvaltningen, heter det vidare, angett sig icke böra i år anhålla om äskande av medel för Fårösunds förseende mad et permanent anordnat kustartilleriförsvar. Utöver försvarsanordningarna vid Fårösund kräves emellertid även vissa rörliga kustartilleribatterier för kustförsvaret på Gotland. Marinförvaltningen håller före, att dat ur riksförsvarssynpunkt är en angelägenhet av stor vikt att ifrågavarande batterier anskaffas för att biträda vid Gotlands försvar. Med hänsyn till den nuvarande oroliga politiska situationen och Gotlands utsatta läge anger ämbetsverket nödvändigt, matt ifrågavarande anskaffning snarast kommer till stånd. Kostnaderna för två 10,5 om. rörliga kustartilleribatterier beräknar ämbetsverket till 630,000 kr. Myndigheten har härvid om ock med tvekan ansett sig kunna förutsätta, att pjäsantalet pr batteri vid den första anskaffningen begränsas till två pjäser. På grund av rådande statsinansida förhållanden synas ifrågavarande kostnader böra lika fördelas på tre budgetår.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *