Hemse.

28 aug.
Kvinnliga sommarkursen
på folkhögskolan avslöts i går under stor tillslutning från allmänhetens sida. Mellan kl. 11 och 12 voro elevernas arbeten utställda i en av skolans salar och beundrades vederbörligen. Bland annat kan särskilt påpekas, att ett stort antal av skolans elever under kursen förfärdigat gotländska nationaldräkter till sig själva.
Kl. 12 midd. samlades man i gymnastiksalen, där under fröken Ingeborg Olssons ledning eleverna gåvo prov på sina. färdigheter. i gymnastik. En timme senare höll – fil. kand. K. J. Bodin ett intressant föredrag över ämnet »Folkbildningens mål och medel», varpå elevkören sjöng ett antal sångnummer. Vid ett-tiden. ägde själva avslutningshögtidligheten rum, vilken förrättades av fil. kand. Joh. Jeppsson. Först meddelades sedvanliga upplysningar från kursen, ur vilka kan meddelas att till eleverna av statsbidrag i stipendier utbetalts 2,800 kr samt att Folkhögskolans elevförbunds två stipendier á 15 kr. vardera tilldelats eleverna Gunborg Johnsson och Mary Karlsson.
Kand. Jeppsson riktade sig därefter i ett tal till de avgående eleverna, varvid han särskilt koncentrerade sig kring ämnet »Arbetet och vilan förr och nu».
Skolstyrelsen$s vice ordförande, landstingsman . Johan Johansson, Gardarve, avtackade till slut skolans lärarekår för allt välsignelsebringande arbete, som nedlagts, samt förklarade kursen avslutad och meddelade, att det nu var sista gången han fullgjorde denna uppgift. Med anledning härav frambar kand. Jeppsson å skolans vägnar ett varmt tack för allt förtiänstfullt arbete, som hr Johansson nedlagt för skolans räkning, och för de många betydande insatser som han gjort under gin långa tid som medlem av skolstyrelsen, och utbragte vidare ett leve för hr Johansson. Så många som den stora gymmnastiksalen kunde rymma hade samlats till avslutningen, som alltigenom präglades av högtidlig stämning.
Prosten K. P. Havrén från Fardhem avslöt med bön och unisont sjöngs sv. ps. 500: 7.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *