Entreprenad-Auktion

förrättas i sockenstugan i Stenkyrka Lördagen den 10 nästkommande Januari kl. 12 på dagen, hvarvid åt den minstbjudande öfverlåtes uppförandet af en ny Ladugårdsbyggnad å Stenkyrka Kyrkoherdeboställe af sten under spåntak 114 aln. lång och 16 aln. bred utvändigt samt 7 aln. hög till takbandet, hvartill alla materialier lenmas af pastoratets byggnadskyldige men all handtlangningshjelp anskaffas och aflönas af inroparen. Först utbjudas mureriarbetet, hvilket fördelas i tvenne utrop och derefter snickeriarbetet som äfven fördelas i två eller tre parti, samt slutligen allt på engång om Byggnadekomiteen så för godt finner. Arbetet skall taga sin början den 1 Maj nästa år och vara så pass färdigt den 10 derpåföljande Juli att foder kan inläggas och Ladan vid den tiden för sädesbergningen, samt det öfriga af inredningen till den 1 Oktober sagde är. Byggnadskomiteen, som förbehåller sig pröfningsrätten af de gjorda anbudet, äfvensom arbetetsafsyning och godtagande, tillhandahåller en del af entreprenadsumman vid arbetets början, om så päfordras, dock emot säkerhet samt medgifva utbetalning i mån af arbetets ordentliga och omsorgsfulla fortgång. Ritningar äro tillgängliga i prestgården för dom som före auktionen önska deraf taga kännedom, hvarest äfven närmare underrättelser om arbetet erhållas, hvilka dessutom utförligt meddelas vid auktionen. Vid samma tillfälle utbjudas äfven leveransen af 20 läster packsten hvilka för denna byggnad skola levereras inom den 1 nästkommande maj.
Stenkyrka och Tingstäde d. 25 Nov. 1873.
Byggnadskomitéen.


Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *