Breflådor

sakna vi ännu på det härifrån afgående aftontåget likasom på morgontåget från Hemse. I stället för sådana få stundom välvillige passagerares fickor tjenstgöra, då ett angeläget bref måste afsändas. Derigenom får emellertid lagen en knuff, på samma gång postverket lider minskning i portoinkomst. Om vi icke allt för mycket misstaga oss, finnes på hvarje statens bantåg, godstågen medräknade, en breflåda, och man hoppas derför, att postkontoret i Visby, som genom i flere afseenden vidtagna ändringar visat sig tillmötesgå den brefvexlande allmänhetens behof och önskningar, icke allt för länge skall låta oss vänta på en sådan anordning, hvarigenom på fullt lagligt sätt bref kunna sändas med alla tåg på Gotlands jernväg.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *