Vattenledningsfrågan.

I skrivelse till stadsfullmäktige har k. befhde anhållit om upplysning huruvida stadsfullmäktige äro betänkta på att under en nära framtid vidtaga åtgärder för anläggning av vattenledning för staden. K. befde påpekar därjämte, att därest bidrag av statsmedel ifrågasättes — något som synen av förhållandena möjligen vara påkallat — det torde vara av vikt, att framställning därom avlåtes under de närmaste månaderna.
Även hälsovårdsnämden har inkommit med en skrivelse i frågan. Den lyder i sin helhet sålunda:
Under senare år hava vid olika tillfällen nervfeberepidemier rått i Visby, och även under mellantiderna hava stänkfall av sjukdomen förekommit. Omfattande undersökningar hava gjorts för att utröna orsakerna till sjukdomens påfallande stora frekvens i vårt samhälle. Då de flesta nervfeberepidemier i våra dagar äro beroende på smitta genom mjölken, riktades intresset i första hand på mejerierna. »Vid intet tillfälle har det dock kunnat ledas i bevis eller ens göras sannolikt, att mjölken varit skulden till epidemiernas uppblossande. Sommaren 1916 visade sjukdomsfallens gruppering tydligt hän mot brunnarna som infektionskällor. Vid de bakteriologiska undersökningar, som med anledning härav gjordes i stor utsträckning, visade sig flera brunnar innehålla tyfu- och paratyfusbaciller, varjämte ett mycket stort antal brunnar gåvo ett dricksvatten, som genom sin oerhörda colihalt visade sig vara grovt förorenat. Försök hava gjorts ett genom upprensning av brunnarna förbättra vattnet.
Hopplösheten i sådana åtgärder framgår bäst av det faktum, att flera brunnar, som vid ett tillfälle visat sig föra ett obetydligt förorenat dricksvatten, vid ett senare tillfälle visat sig grovt förorenade.
För närvarande råder i staden en nervfeberepidemi, som genom sin lokalisering förråder sitt sammanhang med redan förut misstänkta brunnar.
Erfarenheterna från hygienens historia visa, att det är omöjligt att utrota nervfeber i städer, som sakna välordnad vattenledning.
Med stöd av det anförda vill hälsovårdsnämden påpeka nödvändigheten av, att Visby stads vattenledningsfråga löses så fort som möjligt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *