Stadsfullmäktige

kallas till sammanträde å rådhuset tisdagen den 13 innevarande april kl. 6 e. m., därvid till behandling förekomma följande ärenden:

1:o)
Val av justerigsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt bestämmande lokolls justering och offentliav tid och plats för detta proga uppläsning.
2:o)
Stenhuggaren Erik Karlssons ansökan om infäste å stadsjordstomten n:r 178 i Klinterotens 4:e kvarter samt drätselkammarens däröver avgivna yttrande.
3:o)
Doktorn Torbern Fegraeus ansökan om infäste å stadsjordstomten n:r 70 söder om staden samt drätselkammarens däröver avgivna yttrande.
4:o)
Handlanden Gust. Löfquists ansökan om infäste å stadstordstomten n:r 5 i III kvarteret söder om staden samt drätselkammarens däröver avgivna yttrande.
5:o)
Grosshandlaren O. Lindströms ansökan om infäste å stadsjordstomten n:r 29 i Klinterotens 2:a kvarter samt drätselkammarens däröver avgivna yttrande.
6:o)
Berättelse över granskniig av systemaktiebolagets i Visby räkenskaper och förvaltning för år 1919.
7:o)
Konungens befallningshavande och hälsovårdsnämnden angående stadens vattenledningsfråga.
8:o)
Magistraten med fattigvårdssysslomannen Gust. Sundströms ansökan om pension vid avskedstagandet samt drätselkammarens och fattigvårdsstyrelsens yttranden i ärendet.
9:o)
Drätselkammarens förslag om inköp av 700 kvadratmeter jord öster om staden, tillhörande trädgårdsmästaren P. Löfstedt.
10:o)
Berättelse över granskning av Gotlands sedlighetsförenings räkenskaper för år 1919.
11:o)
Drätselkammarens yttrande över förslag om anslutning till en gemensam organisation för Sveriges städer i och för samarbete i kommunalarbetarefrågor.
12:o)
Drätselkammarens förslag om åtgärders vidtagande för anskaffande av bränsle för kommande bränsleperiod.
13:o)
Drätselkammarens förslag om inköp av fastigheten n:r 5 i Strandrotens 3:e kvarter.
14:o)
Hamndirektionens anhållan att såsom förskott å 1921 års anslag till vågbrytarebygget måtte ställas till direktionens förfogande 12,000 kronor för anskaffande av beklädnadsgranit till de fyra kasuner, som i år skola utsättas.
15:o)
Sällskapet U. D:s framställning arvgående åtgärds vidtagande för åstadkommande av utsträckning av tiden för utskänkning å stadshotellet vid de tillfällen under år 1920 då sällskapets samkväm där hålles, dock högst en gång i månaden, samt beredningsutskottets däröver avgiva yttrande.
16:o)
Styrelsen för Svenska livräddningssällskapet angående simundervisning m. m.
17:o)
Val av ledamöter i styrelsen för stadens lärlings- och yrkesskolor.
18:o)
Val av en ledamot i pensionsnämnden efter avlidne, arbetsförmannen. J. A. Eriksson.

Handlingarna till förestående ärenden föredragas inför fullmäktige måndagen den 12 innevarande april kl. 6 e. m.
Visby den 8 april 1920.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *