Omorganisationen av sjömanshusen.

Visby sjömanshusdirektion har till kommerskollegium — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — avgivit begärt yttrande i anledning av den föreslagna omorganisationen av sjömanshusen.
Direktmanen anser det vara tillräckligt och mest praktiskt att direktionen fortfarande såsom hittills kommer att bestå av endast 5 ledamöter i stället för av kommitterade föreslagna 7.
Det synes kunna ifrågasättas — anser direktionen — huruvida icke en person, som avlagt sjökaptensexamen men icke haft annat befäl å fartyg än som styrman, även skulle kunna, därest han i övrigt är väl meriterad, komma ifråga till ombudsmansbefattningen.
Direktionen gör vidare några mindre erinringar mot sakkunnigas förslag och övergår därpå att bemöta vad reservanten Alex. Tore anfört, i det han eventuellt föreslagit indragning av sjömanshuset i Visby. Visby sjömanshus torde böra, på sätt även kommitterade föreslagit, bibehållas, anser direktionen. Som skäl härför anföres Gotlands läns och Visby stads avskilda läge med därav följande svårighet för Gotlands län att sortera under annat sjömanshus.
Emot det av kommittén framlagde förslaget till lönestat bar direktionen intet att erinra.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *