Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan.

Som i Gotlands Allehanda för den 22 sistlidne mars meddelades kom man under upptagning av en kloakledning på gården till fastigheten n:r 8 södra Kyrkogatan, tillhörande firman C. J. Eerggren, att påträffa ett väl bibehållet, synnerligen vackert källarvalv i ??ndbågsstil.
Förman Joh. Fardelin har med an ledning av fyndet närmare undersökt detsamma, och resultatet av undersökningen, som föreligger i en rapport med bifogad uppmätningsritning, har nu ingivits till intendenten för Gotlands Fornsal.
Herr Fardelin ger däri uttryck åt uppfattningen, att det undersökta valvet ifråga — varom ägaren ägt kännedom, ehuru man, på grund av terrängens höjning, icke haft tillträde till detsamma är en medeltida bassäng för uppsamling av vatten, vilket framgår av en del tydligen avsiktligt ditlagt
groft grus, anbragt att genomsläppa det från berget nedsilande grundvattnet. Vattenståndet i rummet var tid undersökningen 15 cm.
Höjden från bottnen till valvet är 85 cm., och valvet är, som nänt, omsorgsfult murat med kalksten lagd i murbruk. Några andra medeltidslämningar på tomten ha emellertid icka anträffats, vilket lyder på, att valvet är det enda rasteranda av en i grunden raserad medeltidsbyggnad. Hr F. påpekar f. ö. i sin rapport över fyndet, att det icke kan gälla någon källare, utan måste vara fråga om en vattenreservoir, särskilt som en annan i mycket liknande denna förut anträffats å f. d. Reijmanska huset vid Hästgatan, då detta revs 1909.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *