Rättegångs- och Polissaker.

Näpst för okynniga pojkar, till varning för andra dylika. I det förut onanämda, på angifvelse af konsul G. T. Romdahl, af stadsfiskalen imsfämda mål mot, drängen Aug. Nilsson m. fl. angående aftonen den 6:te sistlidne september omkr. kl. 10 föröfvadt olofligt tillgrepp af frukt ur konsul Romdalds trädgård, afkunnades idag utslag, hvarigenom drängarne Aug. Nilsson och Sjösten dömdes att böta för första resan snatteri, hvardera 25 kronor. Vid ett föregående rättegångstillfälle bar af vittnen intygats, att endast 6 st. äpplen anträffats i Nilssons ficka, då han nästan på bar gärning greps, men konsul Romdahl satte aldeles icke något värde på frukten, gjorde icke heller något anspråk på ersättning, utan förklarade att angifvelse skett endast i ändamål att genom vederbörlig domstol få något exempel statueradt till stäfjande af hvarjebanda ofog, som en del ”okynniga pojkar” bedrifva i staden. Nu kostade emellertid dessa 6 äpplen dessa pojkar 50 kr.

För af ogifta Maria Fredriksson för bryggeribolagets räkning idkad, icke i behörig tid anmäld ölförsäljning, dömdes hr G. T. Romdahl, såsom bryggeriets disponent, att böta 5 kr. samt att dessutom ersätta vederparten med 4 kronor.

För oloflig ölförsäljning dömdes likaledes enkan Carolina Nilsson att böta 5 kr. samt att ersätta vederparten med
6 kr. 50 öre.

Handlanden Lars Bachér, tilltalad för att hafva ifrån och med den 3:dje t. o. m. den 9 oktober 1873 olofligen försålt bränvin, eller till mindre belopp än 15 kannor, af rådhusrätten härstädes frikänd, men af hofrätten den 9 sistl. oktober ålagd värjemålsed, drrest han ville varda i saken frikänd, anmälde, att han hos k. maj:t anfört besvär äfver hofrättens utslag, hvadan med detta mål tillsvidare anstår.
Till en del andra, ännu icke nöjaktigt utredda och derför uppskjutna mål torde vi framdeles återkomma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 December 1874
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *