Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 30 nov.
Ibland andra förekommo denna dag följande mål:
1) Stadsfiskalen mot artilleristen Oscar Aronsson, arbetaren Carl Jonsson och bryggeridrängen August Sjösten angående af desse den 8 d:s omkring kl. 10 på aftonen å allmän gata förölvadt våld och misshandling å ynglingen G Sylvan. Sylvan uppgaf att han samma afton, stående på nya troget för att ”se brud”, blifvit oförmodadt af de tilltalade öfverfallen medelst örfilar; att Lan lyckats springa ifrån dem, men blifvit eftersatt och upphunnen utanför handlanden Sjögren samt der ytterligare tilldelad slag och sparkningar med stöfvelklackarne. Jonsson och Aronsson nekade helt och hållet till att hafva misshandlat Sylvan. Sjösten uteblef och yrkades ansvar å honom för uteblifvandet. Den vidare ransakningen uppsköts till den 14 d:s kl. 10 f. m., då parterna åter skola inställa sig, Sjönsten vid honom särskildt förelagdt vite af 5 kr.;
2) I det af åklageren mot ogifta Johanna Westerlund anhängig gjorda mål ang. oloflig bränvinsförsäljning i ett Westerlunds mattält vid exercisplatsen å södra byrummet sistförflutna sommar, och uti hvilket mål Westerlund den 16:de d:s aflade värjemålsed, afkunnades i dag utslag, hvarigenom Westerlund blef frikänd, men ålades att för förfallolöst uteblitvande vid ett föregåend rättegångstillfälle böta 2 kr;
3) Det mot muraren Carl Rosenlund till denna dag uppskjutna mål ang. den 7:de sistl. sept. föröfvad misshandling å artillerihustrun Kristina Nilsson, uppsköts än ytterligare till den 14 d:s då muraren Daniel Lindgren, som, ehuru kallad, i dag uteblef, skall, vid 5 kronors vite, infinna sig;
4) I det förut förehafda mål emot drängarna A. Andersson Dolk, Frans Gustafsson och Ernst Sundberg ang. olofligt anställande af lotteri, hvilket blifvit till denna dag uppskjutet för E. Lundbergs hörande, hvilken under tiden afrest till fasta landet och icke kunnat med kallelse anträffas, hvarför stadsfiskalen afstod ifrån hans hörande, afkunnas utslag d. 14 dennes.
5) Mot bleckslagaren C. W. Tofften hade stadsfiskalen väckt åtal för försummad renhållning af rännsten. Genom ombud bestred Tofften åtalet behörighet, påstående, att renhållnings skyldigheten icke ålåge honom. I egenskap af husegare dömdes husbonden Jacob Hansson Hällhage i Barlingbo, nu vid rätten närvarande, att för den försummade renhållningen böta 5 kr.
6) Det af ogifta Johanna Hägvall emot åkaren Westergren instämda, till denna dag uppskjutna mål om bortflyttande af ett Westergren tillhörigt, invid Hägvalls hustomt beläget svinhus, afskrefs, eftersom käranden icke lät sig afhöra;
7) Snickaren Niclas Stenström, tilltalad för fylleri å allmän gata, lät ingifva ett skriftligt erkännande, och dömdes att böta 5 kronor;
8) Båtsmanshustrun Johanna Hällström, angifven för fylleri, hade icke kunnat med kallelse anträffas. Målets uppsköts.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 December 1874
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *