I en den 16 november 1932 hit inkommen ansökning

har bruksägaren Gustaf Ekstrand, Ahrs bruk i Fleringe socken, anhållit om tillstånd att på nordöstra sidan av s.k. Bästeträsk inom 1/4 mantal Smitts i Fleringe socken å plats, som närmare finnes angiven å en ansökningen vidfogad karta, uppföra ett magasin för förvaring av explosiva varor, bestående av dynamit, territ, borenit, nitrolit, carlsonit och krut, till en sammanlagd myckenhel av på en gång högst 1,000 kg. jämte 20 kg. tändhattar för sprängämne och 1,000 ringar stubin, vilket i anledning av föreskrifterna i kungl. förordningen angående explosiva varor den 18 maj 1928 härigenom kungöres med föreläggande för en var, som mot ansökningen har något att erinra, att före den 10 december 1932 hit inkomma med anmälan därom. Handlingarna i ärendet komma att under tiden hållas tillgängliga å landsfiskalskontoret i Slite.
Visby i landskansliet den 23 november 1932.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *