Ett vigtigt möte

är af hr riksdagsmannen A. J. Lyth utlyst att hållas å Burge gästgifvaregård i Lewede den 9 dennes kl. 10 f. m. Herr Lyth inbjuder nemligen de af södra häradets invånare samt andra, hvilka intressera sig för att utbyta tankar och åsigter i åtskilliga vigtiga samhällsangelägenheter, såsom frågan om Skjutsningstungans utlyftande från jorden, om en ny dikningslag, om inrättande af husbondeföreningar samt främst frågan om en ny härordning, att då till offentlig öfverläggning sammanträda.
Det vore ur flere synpunkter högst glädjande, om ifrågavarande möte blefve talrikt besökt af intresserades af alla samhällsklasser. Utan att — hvilket heller icke vore i allo önskligt — den ärade inbjudaren behöfver taga bestämd hänsyn till de åsigter, mötets pluralitet beträffande särskildt den sistnämnda frågan kan komma att uttala, så böra dessa åsigter dock kunna blifva honom till gagn och ledning vid det stundande riksdagsarbetet, beträffande försvarsväsendet. Särskildt af den anledning, att Gotlands försvar under nuvarande förhållanden är totadt på från fastlam dets skilda grunder, men antagligen detta undantagsförhållande icke länge kan komma att fortfara, vore allmogens uttalande i frågan at icke allenast stort intresse, utan jemväl at en viss vigt. Och i alla händelser är ett den ärliga öfvertygelsens ord, uttaladt i rättan tid, alltid att föredraga framför klandersjukans prat, hvilket alltid har för vana att låta höra sig sedan handlingens män bestämt en frågas utgång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 November 1874
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *