Rättegångs och Polissaker.

Vid rådhusrättens sammanträde å rådhuset härstädes den 19 oktober förekommo, ibland andra, följande mål.
1.) Stadstiskaten Gustafsson mot förre husbonden Mårten Jakobsson Stenstu i Kräklingbo för af Jakobsson begagnade olaga målkärl vid bandet å stadens torg. Svaranden erkände och dömdes att böta 5 kr.
2.) Stadsfiskalen mot Nils Nilsson Hästings i Guldrupe för samma förseelse. Nilsson erkände och dömdes att böta 5 kr.
3.) Stadsfiskalen mot husbonden Petter Wahlström Gransne i Stenkyka, äfven för begagnande af olaga målkärl vid handel å stadens torg. Wahlström erkände, men trodde sig icke dervidlag hafva begått någon olaglighet, eftersom köparen var nöjd med handeln och icke yttrat någon missbelåtenhet dermed eller fört Någon klagan mot säljaren. Wahlström dömdes icke desto mindre att böta 5 kr. för begagnande af olaga målkärl.
4.) På angifvelse af skräddaren Lyander hade allmänna åklagaren instämt skrädderiarbetaren J. A. Johansson med yrkande om ansvar å denne för fylleri, oljud och personers ofredande å Adelsgatan. Lyander uppgaf, att Johansson, under rusigt tillstånd, lärt oljud och oväsende ä Adelsgatan, ofredat Lyander medelst dragningar och ryckningar i hans rock så att till och med ett hål deraf uppkommit i densamma, hvilket han sedan måst laga; att Johansson länge fortfarit med ryckningar och dragningar i Lyanders rockkrage, under påstående, att han, Johansson, ville ha öl. Johansson erkände, att han väl varit något rusig och fört något oljud, men ville deremot icke vidgå, att han ofredat Lyander. Efter bevekliga föreställningar och för att undvika vittnens hörande och dermed förenade drygare kostnader, medgaf han dock slutligen äfven detta och dömdes att plikta 15 kr.
5.) Det förut omnämda, till denna dag uppskjutna mål emot slagtaren Olof Ahlstedt, för föröfvadt våld emot polisbetjenten Pettesson, då denne var stadd i tjensteutöfning och för hvilket Ahlstedt, derest han ville vara i saken frikänd, blifvit ålagd att om han det kunde, värja sig med ed samt att för sådant ändamål å bestämd tid före edgången försedd med rättens protokoll infinna sig hos själasörjaren för att undervisas om edens vigt och betydelse samt varnas för faran af mened samt derom förete hos rätten behörigt bevis, hade äfven nu idag uraktlåtit denna sin skyldighet, hvarföre honom icke heller nu kunde tillåtas att få gå eden, utan förständigades han nu ånyo vid förhöjdt vite, att med fullständigt prestbetyg åter infinnna sig vid rätten den 9 november för att gå eden, vid äfventyr, att eljest anses hafva brustit åt eden oeb blifva i saken fäld.

Cellfängelset d. 24 okt.
Vid å cellfängelset denna dag ånyo företagen ransakning med för stöld tilltalade och häktade förre fästningsfången J. Edvall, förekom
1.) att Edvall hos kapten Arnelius stulit 1 mat- och 5 st. teskedar af silfver och belånat desamma hos målaren Olof Ericsson för 6 kronor. Dessa skedar hade, sedan fråga om saken upstått, blifvit af Ericssons hustru aflemnade till stadsfiskalen, hvilken nu till rätten framlemnade desamma, och igenkändes de, med undantag af 1 tesked, af fru Arnelius, som nu var närvarande, såsom henne tillhöriga, och återstäldes de till henne sedan Edvall erkänt, att de vore af honom stulna hos kapten Arnelius. Målaren O. Ericsson, närvarande, erkände att han på ifrågavarande skedar lemnat Edvall 4 men icke 6 kronor och medgaf äfven att han gjort det, ehuru han ”förut kände Edvalls ställning fullkomligt”.
2.) Hade Edvall inne å L. Wedins ölstuga utur en hr. Laurell tillhörig rock tillgripit en portemonä, innehållande 20 kronor. Edvall erkände tillgreppet samt att han bortkastat portmonnän sedan han förskingrat pengarna i densamma.
3.) Hos enkefru Carolina Thomsson hade Edvall stulit 2:ne teskedar, hvilket han och erkände, men uppgaf, att han inlemnat dessa till skomakaren Wiberg, hvilken dock förnekade sig hafva emottagit några sådana af Edvall, ehuru han medgaf, att Edvall innevarit hos honom.
4.) Vidare hade Edvall på ett icke uppgifvet ställe stulit ett paraply och inlemnat det till en hustru Jonsson.
5.) Hade han i handl. Molérs salubod tillegnat sig en mössa hvilken han försålt till en arbetare Andersson för en krona.
Men icke nog härmed: Edvall har dessutom frivilligt uppgifvit inför rätten att han för flera är sedan föröfvat en mängd stölder i Stockholm och tillika uppgifvit namnen på de bestulne. Som skrilvelse till vederbörande aktat för upplysningars vinnande i detta afseende, men ännu icke något svar hit inngått uppsköts den vidare ransakningen till den 4 november, då målaren O. Ericsson, vid hemtningsäfventyr, äfven skall iakttaga inställelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Oktober 1874
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *