Öfversegling.

Skonerten ”Johanna Antoinette”, kapten Holgersen, hemmahörande i Cimbrishamn och stadd på resa från Sundsvall till Dieppe med last af plankor blef i lördags i närheten af ön öfverseglad af en, som det tros, svensk bark, dervid skonerten erhöll så svåra skador, att den måste inlöpa hit för att lossa lasten och reparera. Barken fortsatte, utan att vidare gifva sig tillkänna, sin resa, men ångaren Wisby utgick på söndagen för att söka taga reda på dess destinationsort, hvilket försök dock lärer hafva misslyckats, enär kaptenen på barken, då fartyget 5 mil till sjös upphanns, icke låt tala med sig och besättningen hade sväfvande och påtagligen lögnaktiga uppgifter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *