Rättegångs och Polissaker.

Ibland en hel mängd denna dag färekommande mål hinna vi nu endast nämna,
1:o) Det förut i N:o 70 af denna tidning omnämda af allm. åklagaren instämda mot Jacob Rosenkund, hvilken d. 21 sistl. Juli anträffats å gata här i staden i öfverlastadt tillstånd och, då stadsfiskalen ville taga honom i förvar, gjort motstånd samt skymfat honom. Rosenlund, hvilken på begäran erhållit uppskof till denna dag, för att ”med vittnen styrka sin oskuld” framträdde efter upprop, nu för rätten lika stortalig som förra gången, fast denna dag temligen snyggt klädd, och åberopade 3:ne af honom inkallade vittam, hvilka efter aflagd ed, intygade: 1:sta vittnet, att Rosenlund var vid tillfället litet till humör ”men raglade icke” att han kanhända var full. Rosenlund, tillfrågad, om han hade något att anmärka mot vittnesmålet, svarade: nej, ”han har vittnat såsom Gud skapat menniskan”, deremot har jag intet att säga”.
2:dra vittnet: att det tidigare på dagen sällskapat med Rosenlund, men icke vid tillfältet då stadsfiskalen anträffat honom, samt att R. varit nykter, då de skiljts ifrån hvarandra. Detta vittne fordrade 12 1/2 öre för sin inställelse vid rätten. 3:dje vittnet: att Rosenlund ”legat halfva dagen (d. 21 Juli) och sofvit ruset af sig”, samt att det derföre icke kunde bestämdt intyga, att han var ”full”, icke heller, att han var ”nykter”.
Efter hvad förut i målet förekommit, öfverlemnade åklagaren det till rättens pröfning, under yrkande af ansvar å Rosenlund. R. deremot yrkade uppskof för flera vittnens hörande, hvilket dock afslogs af rätten, som förklarade att utslag skulle afkunnas i dag 14 dagar.
2:o) Eukefru Åkerman fäldes, för det hennes gårdshund nattetid kommit ut på gatan och medelst skällande stört grannarnes nattro, att böta 5 kronor.
3:o) Drängen Johan Engström att, för öfverdådigt körande å Adelsgatan, böta 5 kronor.
4:o) Utslag i det förut omnämda målet mot minderårrge gossarne Ekström m. fl., angående af dem dels nattetid föröfvade inbrott i förening med stöld, dels å dagen begågna stölder, afkunnades och kunde de tilltalade, såsom minderårige icke dömas till annat än aga. — Den älste af gossrne Ekström, hvilken fylt 14 år, åtvarnades tillika att hädanefter taga sig tillvara för dylika tilltag såvida han ville undgå fängelse och svårare straff; men detta tycktes tagas ganska lätt af såväl den närvarande fadren som sonen, hvilka med en nästan leende min afhörde såväl utslaget som varningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *