Får Furillens fyr släckas?

Lotskaptenen i Stockholm tillstyrker hos lotsstyrelsen av Stockholms superfostatfabriksaktrebolag gjord framställning om tillstånd att släcka fyren vid Furillens kalkverk, sedan skeppningen för året upphört. Ehuru den allmänna sjöfarten har stor nytta av fyren, särskilt vid uppsökande av den söder om densamma belägna ankarplatsen, torde bolaget knappast enligt lotskaptenens mening kunna åläggas att hålla den lysande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *