Gravundersökningar i Lummelunda och Lärbro.

På upparag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus klarlagt det stora gravfältet vid Etebols i Lummelunda, samt företagit undersökning av ett antal gravar, som berördes av grustäkt. Sålunda undersöktes fyra hällkistor, av vilka en innehöll ett tidigare rubbat skelett, en urna och en järnkniv, vilka visade, att graven anlagts under vikingatiden. Tre andra hällkistor, omkr. 1 meter långa, innehöllo människoben, rester av lerurnor, smärre bronsgföremål m. m. och tillhörde romersk tid, d. v. 8. de fyra första århundradena e. Kr.
Vid St. Bjärs i Lärbro undersöktes av amanuensen Floderus tre rösen, som skadats av grustäkt. Ett av dessa på vilket troligen legat ett stort, nu i grustaget nedrasat gravklot, var synnerligen vackert och omsorgsfullt byggt, med kantstenar av huggen kalksten. I mitten låg en nära tre meter lång kista av kalksten, som dock visade sig vara plundrad. I denna anträffades de kringslängda delarna av ett skelett, en mängd djurben, ett fragment av ett järnsvärd samt en krossad lerurna av den förnämliga typ, som förekommer på Gotland under de första århundradena e. Kr. I röset anträffades även delar av ännu ett skelett samt avgnagda djurben, tydligen rester av den måltid, som intagits i samband med begravningen, eller när röset byggdes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *